25.2 C
Sant Josep de sa Talaia
Diumenge, Gener 23, 2022

Contacta

AJUDES I SUBVENCIONS A LA CIUTADANIA

Recollim totes les ajudes i subvencions en curs destinades a donar suport a la creació o a la millora de l’activitat empresarial.

 

01/10/2020 Convocatòria de subvencions en matèria d’ajuda de lloguer per a joves i estudiants

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes econòmiques adreçades a facilitar l’accés i gaudi d’un habitatge en règim de lloguer a la població més jove, amb escassos recursos econòmics, a través de l’atorgament d’ajudes als llogaters, consistents en el finançament d’una part de la renda que el llogater ha de satisfer per l’habitatge llogat.

Requisits generals
Podran acollir-se a aquesta convocatòria les persones físiques majors d’edat que, a la data del darrer dia de presentació de les sol·licituds de subvenció, no hagin complit 39 anys, empadronades a Sant Josep de sa Talaia almenys amb dos anys d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud, i que compleixin els següents requisits:

a.Que siguin titulars, en qualitat de llogaters, d’un contracte de lloguer d’habitatge d’una durada mínima d’un any.
b.Estar al corrent de pagament de les rendes del contracte de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ajuda.
c.Que l’habitatge objecte de lloguer estigui situat en el terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, o bé, per als i les estudiants (que acreditin aquesta situació amb les matrícules corresponents), ser al territori espanyol.
d.Que acreditin tenir la residència legal a Espanya, per posseir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.
e.Que l’habitatge llogat constitueixi la residència habitual i permanent del llogater o llogaters i dels integrants de la unitat de convivència durant tot el període del contracte de lloguer pel qual es concedeixi l’ajuda.
f.Que la renda de l’habitatge objecte del contracte del lloguer sigui igual o inferior a 1.200,00 € mensuals.
g.Que els ingressos de les persones que tenguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge llogat, siguin o no titulars del contracte
de lloguer, compleixin els requisits d’ingressos mínims i màxims establits en aquestes bases.
h.Que els ingressos íntegres de la unitat de convivència no excedeixin de 22.558,78 € (3 IPREM en 14 pagues 2020) en el cas quèestigui formada per una sola persona adulta, i de 3.759,80 € addicionals (0,5 IPREM en 14 pagues 2020) per cada persona més que
formi part de la unitat de convivència quan estigui formada per més d’un individu.
i.Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep.
j.Acreditar el compliment d’obligacions en matèria de reintegrament de subvencions que estableix l’article 25 del RLGS.
k.No trobar-se incurs en cap de les causes d’incompatibilitat i complir els requisits que fixa l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions, ni haver estat subjecte d’una revocació decap de les ajudes que, per causes imputables al sol·licitant, preveu el Pla estatal d’habitatge

4.2 No es podran concedir les ajudes al lloguer d’habitatges quan el llogater sol·licitant o qui tengui la residència habitual i permanent a l’habitatge objecte del contracte de lloguer es trobi en alguna de les situacions que s’indiquen a continuació:2018-2021 o els anteriors plans estatals o autonòmics d’habitatge.

a) a.1). Per als llogaters que visquin a Sant Josep: ser propietari o usufructuari d’algun habitatge a Espanya. A aquest efecte es
considerarà que no és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge i
aquest s’ha obtengut per herència. S’exceptuen d’aquest requisit aquelles persones físiques que siguin propietàries o usufructuàries i
acreditin que no en disposen de l’ús i gaudi per alguna de les següents causes:
i. Separació o divorci.
ii.Qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat, degudament acreditada.
a.2) Per als i les estudiants: ser propietari/ària d’algun habitatge a la ciutat on estudia.
b) Tenir parentiu de primer o de segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb l’arrendador de l’habitatge.
c) Ser soci o partícip de la persona física o jurídica que actua com a arrendador de l’habitatge.

Sol·licitud, termini de presentació i documentació:

1. Amb certificat digital, a través de la seu electrònica:
SANTJOSEP.SEDELECTRONICA.ES: CATÀLEG DE TRÀMITS: INSTÀNCIA GENERAL (esmentant «Convocatòria ajudeslloguer joves»): PUJAR FITXERS (annexos i document escanejats).

2. Sense certificat digital, en el Registre General de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia o en la forma establida a l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas s’haurà de passaravís per correu electrònic a l’adreça joventut@santjosep.org.

Termini de presentació:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el BOIB.

Més informació BOIB nº167

29/07/2019 Ajuts 2019-2020 per a persones desocupades majors de 30 anys que cursin amb aprofitament accions de formació professional per a l’ocupació finançades pel SOIB (cursos finalitzats entre 01/09/2019 i 31/07/2020)

Requisits
1. Tenir més de 30 anys el dia natural anterior al dia d’inici de l’acció formativa.
2. Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors a l’acció formativa al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació.
3. Haver finalitzat una acció formativa amb la qualificació d’apte/a. En relació a les especialitats formatives d’anglès i alemany, en què l’avaluació es fa a una entitat acreditativa oficial, per beneficiar-se de la beca l’alumne ha d’haver assolit en el certificat oficial el mateix nivell o superior de coneixement de l’idioma de l’especialitat formativa que ha cursat.

Termini per presentar les sol·licituds
Termini general
— Especialitats formatives que finalitzin entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 de juliol de 2020: Termini de sol•licitud des de l’inici de la primera acció formativa que cursi la persona interessada fins a un mes posterior comptador des del dia següent que aquesta acabi.
Excepció
— Els casos en què l’especialitat formativa finalitzi després del 31 d’agost de 2019 i la primera acció formativa hagi començat i finalitzat abans de la publicació d’aquesta convocatòria (11/06/2019), el termini de sol•licitud serà com a màxim fins a dos mesos després del dia de publicació d’aquesta convocatòria (11/08/2019).
No s’acceptarà cap sol·licitud presentada fora de termini.

Més informació

L' AGÈNCIA AL DIA

- Advertisement -