Subvencions per a donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears (COVID-19)

  Organisme emissor: Govern de les Illes Balears -ICIB-
  Data des-de: dilluns, 29 de novembre de 2021
  Data fins al: dimarts, 14 de desembre de 2021
  Categoria: Ajuts i subvencions
  Adreçat a:
  Temes:
  Àmbit: Illes Balears

  Descripció:
  -Beneficiaris:
  Persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, la música, l’audiovisual, les arts visuals i el món del llibre.

  -Són subvencionables les despeses següents:
  (adquisició maquinària, equipament tècnic i audiovisual, adquisició de tecnologia, impressores, llicències programes, disseny pàgines web, instal·lacions tècniques, millora de la climatització, enllumenat, material necessari per complir la normativa vigent amb la Covid-19 i qualsevol altra adquisició que resulti necessària per a l’objecte d’aquestes bases)

  Imports màxims de les ajudes:
  – L’import màxim de l’ajuda que pot percebre cada projecte beneficiari és del 50 % de la inversió total feta.
  – L’import màxim de l’ajuda que pot percebre cada beneficiari és de 25.000 €

  Enllaços:
  https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/164/1101095