Convocatòria de concessió d’ajudes per escolarització al primer cicle d’educació infantil adreçades a famílies amb infants empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia (curs 21/22)

  Fecha desde: 22 de novembre de 2021,
  Fecha fins:  20 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el BOIB.nº 163
  Categoria: Educació
  Àmbito: Espanya

  Descripció:

  1.1. L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a l’efecte de facilitar en la mesura del que sigui possible la conciliació de vida laboral i familiar entre els residents al municipi, promou serveis d’atenció a la vida diària de les famílies com pot ser la gestió d’escoles de primer cicle d’educació infantil, adreçades a tenir cura dels infants de la franja d’edat 0-3 anys.

  1.2. Aquests serveis però tenen un cost econòmic a vegades mal d’assumir per les precàries economies familiars i més en un moment de crisi sociosanitària generada per la COVID-10 com el que estam vivint aquests darrers anys.

  1.3. És per aquest motiu que la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia convoca ajudes per escolarització al primer cicle d’educació infantil adreçades a famílies amb infants empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia…

  Requisits generals

  a. Estar el menor per al qual se sol·licita l’ajuda empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria.
  b. Trobar-se el beneficiari al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep.
  c. No trobar-se el beneficiari incurs en cap de les causes d’incompatibilitat i complir els requisits que fixa l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  d. Acreditar el compliment d’obligacions en matèria de reintegrament de subvencions que estableix l’art. 25 del RLGS.
  e. Tenir, durant el curs 21-22, infants escolaritzats a centres d’educació infantil que formin part de la xarxa d’escoles infantils pública (EI); de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques (CEI) o a altres centres privats autoritzats (CEI). Tots aquests centres han d’aparèixer a l’oferta educativa de les Illes Balears.
  f. Haver tengut la unitat familiar de la qual formen part durant l’any 2020, com a màxim, els següents ingressos:

  Un o dos fills -> 53.200,00 €
  Tres o quatre fills -> 79.800,00 €
  Cinc o sis fills -> 106.400,00 €
  Set o vuit fills -> 133.000,00 €
  Nou o més fills -> 159.600,00 €

  Enllaços:
  BOIB nº163