Nom del programa: T’atenem Sant Josep II

Línia: Línia 1 dirigida a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors
de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Fons Finançament: Aquest és finançat amb la participació del SEPE i cofinançat
pel FSE a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-
2020.

Formació: Aquest programa conté 750h de formació, en concret combina la
formació del Certificat de Professionalitat d’Operacions Auxiliars de Serveis
Administratius i Generals (codi ADGG0408) de la família professional de
l’administració amb formació complementària en angles (SSCE01 Anglès A1 i
SSCE02 Anglès A2), Alfabetització informàtica: informàtica e internet (codi
FCOI02), Sensibilització en la igualtat d’oportunitats (codi FCOO02), i Inserció
laboral i tècniques de recerca de feina (codi FCOO01).

Durada: del 27 de març de 2019 al 26 de març de 2020

Objectius específics de l’obra o servei d’interès general i social del projecte:

L’obra persegueix dos objectius, per una banda, millorar la gestió documental de
l’ajuntament, agilitzar el recorregut de la gestió documental i millorar la capacitat
de resposta administrativa de les diferents àrees municipals.

I per una altra banda, millorar la qualitat de l’atenció al públic, sobretot en anglès,
als diferents departaments de l’ajuntament sigui telefònica, per correu electrònic o
presencial, i a les oficines d’atenció turística.

Descripció de les actuacions dels alumnes-treballadors/es: Les actuacions a
realitzar per l’alumnat-treballador es descriu en 4 actuacions:

1. La gestió de documentació econòmica i administrativa com són el
mecanografiat de tota classe de documents i la comprovació i realització
d’operacions aritmètiques en procediments simples i repetitius.
2. La gestió de correspondència.
3. La gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional i informàtic fent ús de
terminals d’ordinador per a càlcul, tractament de textos i altres programes
d’ofimàtica i la incorporació dels documents als expedients de la Unitat
Administrativa, així com el seu arxiu i registre.
4. La realització de tasques d’atenció al públic telefònica, per correu electrònic
o presencial, informant sobre qüestions relacionades amb el departament a
què estiguin adscrits, així com de l’estat de tramitació dels expedients,
d’acord amb les instruccions rebudes del superior jeràrquic.

Resultats obtinguts:

10 joves han millorar el seu nivell formatiu i el perfil professional adquirint
un C.P. de nivell 1 entre d’altres formacions. Això ha permès incrementar les
competències laborals i professionals dels partícips del programa.