Nom del programa: T’atenem Sant Josep III

Línia: Línia 1 dirigida a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Fons Finançament: Aquest és finançat amb la participació del SEPE i cofinançat pel FSE a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014 – 2020.

Formació: Combina la formació del Certificat de Professionalitat d’Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (codi ADGG0408) de la família professional de l’administració amb formació complementària en angles (SSCE01 Anglès A1 i SSCE02 Anglès A2), Alfabetització informàtica: informàtica e internet (codi FCOI02), Sensibilització en la igualtat d’oportunitats (codi FCOO02), i Inserció laboral i tècniques de recerca de feina (codi FCOO01).

Durada: del 13 de novembre de 2020 al 12 de novembre de 2021

Objectius específics de l’obra o servei d’interès general i social del projecte:
L’obra persegueix dos objectius, per una banda, millorar la gestió documental de l’ajuntament, agilitzar el recorregut de la gestió documental i millorar la capacitat de resposta administrativa de les diferents àrees municipals.

I, per una altra banda, millorar la qualitat de l’atenció al públic, sobretot en anglès, als diferents departaments de l’ajuntament sigui telefònica, per correu electrònic o presencial, i a les oficines d’atenció turística.

Descripció de les actuacions dels alumnes-treballadors/es: Les actuacions a
realitzar per l’alumnat-treballador es descriu en 4 actuacions:

1. La gestió de documentació econòmica i administrativa com són el mecanografiat de tota classe de documents i la comprovació i realització d’operacions aritmètiques en procediments simples i repetitius.

2. La gestió de correspondència.

3. La gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional i informàtic fent ús de terminals d’ordinador per a càlcul, tractament de textos i altres programes d’ofimàtica i la incorporació dels documents als expedients de la Unitat Administrativa, així com el seu arxiu i registre.

4. La realització de tasques d’atenció al públic telefònica, per correu electrònic o presencial, informant sobre qüestions relacionades amb el departament a què estiguin adscrits, així com de l’estat de tramitació dels expedients, d’acord amb les instruccions rebudes del superior jeràrquic.

Resultats obtinguts:

10 joves han millorar el seu nivell formatiu i el perfil professional adquirint un C.P. de nivell 1 entre d’altres formacions. Això ha permès incrementar les competències laborals i professionals dels partícips del programa.