Nom del programa: T’atenem Sant Josep

Línia: Línia 1 dirigida a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors
de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Fons Finançament: Aquest és finançat amb la participació del SEPE i cofinançat
pel FSE a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-
2020.

Formació: Combina la formació del Certificat de Professionalitat d’Operacions
Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (codi
ADGG0408) de la família professional de l’administració amb formació
complementària en angles (SSCE01 Anglès A1 i SSCE02 Anglès A2), i Inserció
laboral i tècniques de recerca de feina (codi FCOO01).

Durada: del 26 de gener de 2018 al 25 de gener de 2019

Objectius específics de l’obra o servei d’interès general i social del projecte:
L’objectiu principal d’aquest obra/servei d’interès general i social és millorar la
qualitat de l’oferta dels serveis i de les activitats municipals adreçades a potenciar
el benestar dels ciutadans del municipi.

Millorar la gestió documental de l’ajuntament, i per un altra banda formar joves
capaços de portar a terme tasques auxiliars administratives.

L’ajuntament gestiona molts serveis i ha de donar resposta a la majoria de
sol·licituds que rep diàriament per porta o per correspondència, la majoria amb
suport documental, aquest fa un itinerari per varius departaments fins que es dóna
resposta i es tanca l’expedient.

Aquest projecte agilitzarà el recorregut de la gestió documental i millorarà la
capacitat de resposta. De cara als participants , l’objectiu és augmentar les seves
possibilitats d’inserció al mercat de treball millorant les aptituds i les competències
professionals dels participants del programa fent especial èmfasi en la formació
en operacions auxiliars administratives, és una de les professions amb més sortida
professional perquè moltes empreses tenen aquest perfil a les seves plantilles de
personal.

Amb aquesta obra es pretén millorar la qualitat de l’atenció al públic, sobretot en
anglès, als diferents departaments de

L’ajuntament sigui telefònica, per correu electrònic o presencial, i a les oficines
d’atenció turística. l’ idioma es necessari en moltes professions del nostre territori
per la quantitat d’estrangers que visiten i resideixen al nostre municipi i que
acudeixen a l’ajuntament requerint atenció en el seu idioma quan gestionen o
sol·liciten informació de serveis municipals.

En relació amb la formació d’aquest programa, l’idioma d’anglès complementa
aquest certificat de professionalitat d’operacions auxiliar de serveis administratius
per

Realitzar tasques d’atenció al públic amb aquest idioma, imprescindible per a la
comunicació en una altra llengua i augmentant molt les possibilitats d’inserció dels
participants ja que és una eina molt demandada al mercat de treball.

Descripció de les actuacions dels alumnes-treballadors/es: Les actuacions a
realitzar per l’alumnat-treballador es descriu en 4 actuacions:

1. La gestió de documentació econòmica i administrativa com són el
mecanografiat de tota classe de documents i la comprovació i realització
d’operacions aritmètiques en procediments simples i repetitius.
2. La gestió de correspondència.
3. La gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional i informàtic fent ús de
terminals d’ordinador per a càlcul, tractament de textos i altres programes

d’ofimàtica i la incorporació dels documents als expedients de la Unitat
Administrativa, així com el seu arxiu i registre.
4. La realització de tasques d’atenció al públic telefònica, per correu electrònic
o presencial, informant sobre qüestions relacionades amb el departament a
què estiguin adscrits, així com de l’estat de tramitació dels expedients,
d’acord amb les instruccions rebudes del superior jeràrquic.

Resultats obtinguts:

  • 10 joves han millorar el seu nivell formatiu i el perfil professional adquirint
    un C.P. de nivell 1 entre d’altres formacions. Això ha permès incrementar les
    competències laborals i professionals dels partícips del programa.