Des del Govern de les Illes Balears (publicació del Boib, dimarts 5 de maig), s’han redactat una sèrie de protocols per garantir la seguretat i la salut en el treball dels sectors que reprenen l’activitat. Us adjuntem l’enllaç a les guies elaborades per l’IBASSAL (l’Institut Balear de Salut i Seguretat Laboral )  en col·laboració amb la Conselleria de Salut , juntament amb la Conselleria de Salut, per a garantir la seguretat i la salut en el treball, d’aquells sectors que reprenen l’activitat en les fases de desconfinament. Així mateix, també un passam un enllaç a uns cartells informatius on es resumeixen les principals mesures a adoptar.

VEURE GUIES VIGENTS – PUBLICADES AL BOIB

Principals mesures sobre l’organització de l’activitat  

 • Establir jornades de treball continuades
 • Els treballadors han d’estar a una distància de seguretat i han de disposar d’equips de protecció individuals
 • Han de ser el mínim temps possible al carrer
 • Es fixaran torns per a les menjades
 • Només es permet una persona per filera dins els vehicles que utilitzen els treballadors per desplaçar-se a la feina
 • Als vehicles de transport de material hi poden anar dues persones com a màxim
 • S’ha de dur un registre diari de totes les persones que entrin a l’obra (proveïdors, direcció facultativa de l’obra, propietat, comercials…)
 • Es fixaran panells informatius a diferents  punts amb les recomanacions bàsiques de prevenció de contagi de corona virus
 • S’establiran zones de neteja amb aigua, sabó i paper assecant o solució hidroalcohòlica per al rentat de mans
 • Increment de la neteja i desinfecció de les instal·lacions d’oficines i també de les eines de feina
Mesures preventives que han d’adoptar els treballadors i treballadores
A més de complir amb les recomanacions d’higiene sanitària que es recolliran als cartells, han de prendre també mesures preventives individuals:

 • Prendre la temperatura diàriament abans d’anar a la feina
 • Mantenir la distància de seguretat i utilitzar els equips de protecció individuals
 • Rentar-se les mans sovint als punts que s’instal·laran
 • Contribuir al manteniment net de les instal·lacions i eines
 • Emprar guants i no compartir amb els companys equips de protecció  o coberts, tassons o begudes
Què fer en casos de sospita
En el cas que un treballador convisqui o ho hagi fet amb una persona que s’hagi infectat, si té símptomes o febre, ho ha de comunicar al seu responsable directe, a més de quedar a casa i cridar el 061 i seguir les instruccions de l’autoritat sanitària.

Si és l’empresa la que té coneixement d’una situació així i el treballador es troba a l’obra, serà aïllat i es donarà avís al 061 i no es podrà reprendre l’activitat fins que l’autoritat sanitària i el servei de protecció de l’empresa estableixin les condicions.

Aquestes mesures les han de seguir també els tècnics que puntualment es desplacen a l’obra (arquitecte director de les obres, aparellador, enginyers…)

El coordinador de seguretat i salut és l’encarregat de comprovar que es compleixen tots els requisits i, en cas d’incompliment, es reclamarà al contractista la seva rectificació i si es reitera l’incompliment es posaran els fets en coneixement de les autoritats, que podran procedir a la suspensió de l’activitat.

Veure cartells informatius on es resumeixen les principals mesures. Enllaç

A més s’ha elaborat uns cartells destinats a la clientela del comerç amb les normes de seguretat i d’higiene bàsiques. Els trobareu en aquest enllaç