Nom del programa: Jardins de sa Talaia

Línia: Línia 1 dirigida a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors
de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Fons Finançament: Aquest és finançat amb la participació del SEPE i cofinançat
pel FSE a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-
2020.

Formació: Combina la formació del Certificat de Professionalitat d’ACTIVITATS
AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS, I CENTRE DE JARDINERIA (codi AGAO0108) de la
família professional agrària amb formació complementària sensibilització en la
igualtat d’oportunitats (codi FCOO02 ), anglès A1 (codi SSCE01) i inserció laboral i
tècniques de recerca d’ocupació el treball (codi FCOO01)

Durada: del 15 de desembre de 2021 al 14 de setembre de 2022

Objectiu general: Donar resposta a les necessitats de formació impulsant la
participació del territori en accions i programes formatius segons sinergies
detectades

Objectius específics de l’obra o servei d’interès general i social del projecte:
L’ajuntament disposa d’un viver propi, instal·lacions creades per formar
treballadors/es en aquest sector professional per a la producció de plantes que
després utilitzem en les zones verdes municipals on es poden posar en practica
els coneixements adquirits en el certificat de professionalitat impartit.

El manteniment d’aquests espais suposa un manteniment constant per part dels
operaris/es de jardineria de l’ajuntament però proporciona una satisfacció

professional quan la ciutadania passa prop d’aquestes zones o en fa ús i els/les
genera una imatge visual positiva del seu entorn.

Aquest programa col·laborarà en el manteniment d’una imatge d’un municipi verd
proporcionant les seves plantes que després seran trasplantades a espais verds
municipals.

En aquest projecte es fa molta incidència dels alumnes/as treballadors/es en el
caire mediambiental del projecte, ja que la formació sempre està encaminada a l’ús
de plantes autòctones que requereixi un baix manteniment d’aigua

Descripció de les actuacions dels alumnes-treballadors/es: Produir totes les
plantes necessàries en el viver municipal per abastir zones verdes municipals, des
de l’elecció de la llavor més adequada fins que la planta està a punt de ser
sembrada en el lloc adequat a més d’actuacions en la creació o actualització de
noves zones verdes del municipi així com totes aquelles requerides per la correcta
gestió del viver i les seves zones verdes.

Resultats esperats:

  • RE1: Millorar el nivell formatiu i el perfil professional de les persones
   aturades del municipi aconseguint que almenys el 50% dels/les participants
   siguin persones residents.
  • RE2: Incrementar les competències laborals i professionals dels partícips de
   les convocatòries.
  • RE3: Facilitar l’accés a una ocupació estable i de qualitat als partícips de les
   convocatòries.