Nom del programa: Programa mixt SOIB Jove Formació i Ocupació T’atenem Sant Josep IV.

Línia: Línia 1 dirigida a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Fons Finançament: Aquest és finançat pel SOIB, amb la participació del SEPE pot estar cofinançat per la Unió Europea mitjançant el FSE+ per al període 2021-2027.

Formació: Certificat de Professionalitat d’Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (codi ADGG0408) de la família professional de l’administració.

Durada: del 24 de novembre de 2022 al 23 de maig de 2022

Objectius específics de l’obra o servei d’interès general i social del projecte:

L’obra persegueix dos objectius, per una banda, millorar la gestió documental de l’ajuntament, agilitzar el recorregut de la gestió documental i millorar la capacitat de resposta administrativa de les diferents àrees municipals.

I, per una altra banda, millorar la qualitat i quantitat de l’atenció al públic, als diferents departaments de l’ajuntament sigui telefònica, per correu electrònic o presencial.

Descripció de les actuacions dels alumnes-treballadors/es: Les actuacions a realitzar per l’alumnat-treballador es descriu en 4 actuacions:

1. La gestió de documentació econòmica i administrativa com són el mecanografiat de tota classe de documents i la comprovació i realització d’operacions aritmètiques en procediments simples i repetitius.

2. La gestió de correspondència.

3. La gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional i informàtic fent ús de terminals d’ordinador per a càlcul, tractament de textos i altres programes d’ofimàtica i la incorporació dels documents als expedients de la Unitat Administrativa, així com el seu arxiu i registre.

4. La realització de tasques d’atenció al públic telefònica, per correu electrònic o presencial, informant sobre qüestions relacionades amb el departament a què estiguin adscrits, així com de l’estat de tramitació dels expedients d’acord amb les instruccions rebudes del superior jeràrquic.