17.1 C
Sant Josep de sa Talaia
Dijous, Abril 9, 2020

Contacta

AJUDES I SUBVENCIONS EMPRESARIALS

Recollim totes les ajudes i subvencions en curs destinades a donar suport a la creació o a la millora de l’activitat empresarial.

20/03/2020Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19

Publicat al: BOE núm. 73, de 18 de març de 2020, pàgines 25853 a 25898 (46 pàg.)
Secció: I. Disposicions generals
Departament: Prefectura de l’Estat
Referència: BOE-A-2020-3824

La pandèmia de la Covid-19 suposa una emergència sanitària en l’àmbit global. Tal com va declarar l’Organització Mundial de la Salud l’11 de març passat, el brot de Covid-19 ha esdevingut aquesta setmana una pandèmia. Localitzat inicialment a la regió xinesa de Hubei, les darreres setmanes el brot de Covid-19 s’ha propagat ràpidament per tot el món.

La crisi sanitària s’està transmetent a l’economia i a la societat a una velocitat inusitada, i afecta tant l’activitat productiva com la demanda i el benestar dels ciutadans.

En aquest context, la prioritat absoluta en matèria econòmica és protegir el teixit productiu i social i donar-hi suport per minimitzar l’impacte i aconseguir que, una vegada finalitzada l’alarma sanitària, es produeixi al més aviat possible un rebot en l’activitat.

Aquest reial decret-llei de mesures urgents dona resposta a les circumstàncies econòmiques excepcionals indicades, se suma a les mesures adoptades en l’àmbit comunitari i completa les que ha pres el Govern durant les darreres setmanes.

Aquestes es divideixen en tres parts, en cas de CESSAMENT D’ACTIVITAT; MESURES PER ASSEGURAR LA LIQUIDITAT I EL PLA DE DIGITALITZACIÓ DE LES PIMES.

Article 17. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma esmentat, si aquest es prolonga durant més d’un mes, els treballadors per compte propi o autònoms les activitats dels quals quedin suspeses, en virtut del que preveu el Reial decret esmentat, o, en un altre cas, quan la seva facturació el mes anterior al qual se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat que es regula en aquest article, sempre i quan compleixin els requisit següents:

 • a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.
 • b) En el supòsit que la seva activitat no quedi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75%, en relació amb l’efectuada durant el semestre anterior.
 • c) Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. Això no obstant, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es compleix aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament el treballador autònom perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

2. La suma de la prestació regulada en aquest article es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que preveu l’article 339 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la suma de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

3. La prestació extraordinària per cessament d’activitat regulada en aquest article tindrà una durada d’un mes, i s’ampliarà, si escau, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes. El temps de percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat a què el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

4. La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

5. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre i quan compleixin els requisits establerts en aquest article.

CAPÍTOL III
Garantia de liquiditat per sostenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació

Secció 1

Línia d’avals per a les empreses i els autònoms per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 i ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO

Article 29. Aprovació d’una línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms

 1. Per facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre les seves necessitats derivades, entre d’altres, de la gestió de factures, necessitats de circulant, venciment d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.
 2. El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un import màxim de 100.000 milions d’euros. Les condicions aplicables i els requisits que cal complir, incloent-hi el termini màxim per a la sol·licitud de l’aval, quedaran establerts per acord del Consell de Ministres, sense que es requereixi un desplegament normatiu posterior per a la seva aplicació.
 3. Els avals regulats en aquesta norma i les condicions desenvolupades en l’acord del Consell de Ministres compliran la normativa de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’estat.

Secció 2

Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO per tal d’augmentar els imports de les línies ICO de finançament a empreses i autònoms

Article 30. Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO per tal d’augmentar les línies ICO de finançament a empreses i autònoms

 1. S’amplia en 10.000 milions d’euros el límit d’endeutament net previst per a l’Institut de Crèdit Oficial a la Llei de Pressupostos de l’Estat, per tal de facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms. Això es durà a terme a través de les línies d’ICO de finançament mitjançant la intermediació de les entitats financeres tant a curt com a mitjà i llarg termini i d’acord amb la seva política de finançament directe per a empreses de més dimensions.
 2. L’ICO adoptarà les mesures que siguin necessàries, a través dels seus òrgans de decisió, per flexibilitzar i ampliar el finançament disponible i millorar l’accés al crèdit de les empreses, tot preservant l’equilibri financer necessari previst als seus Estatuts.

En darrer lloc, un pla de mesures de suport per accelerar el procés de digitalització de les pimes des de l’assessorament i la formació.

PLA ACELERA:

 • 1. Mesures de suport per accelerar el procés de digitalització de les pimes des de l’assessorament i la formació.
  El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, a través de l’entitat Red.es, posarà en marxa un conjunt d’iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a les pimes en el curt i mitjà termini. En concret:
 • – La creació del portal Acelera PYME des de Red.es perquè les pimes es puguin informar de tots els recursos que es posin a la seva disposició per a la seva digitalització i, en concret, per aplicar solucions de teletreball.
 • – Ampliació de seus del programa d’oficines de transformació digital, així com millora dels serveis d’assessorament personalitzat a les pimes i acompanyament en el seu esforç de digitalització i posada en marxa de centres demostradors de solucions sectorials, per arribar a un total de cent oficines en dos anys, multiplicant per tres el nombre actual de seus en funcionament, 28 arreu del territori. Les oficines es posaran en marxa en col·laboració amb les cambres de comerç i altres agents públics i privats.
 • – Llançament del programa Acelera PYME-Talento per reforçar la formació de les pimes en solucions i eines per a la digitalització en col·laboració amb les cambres de comerç i altres agents públics i privats.
 • 2. Mesures de suport a la creació de solucions tecnològiques per a la digitalització de les pimes. Des de Red.es es posarà en marxa una línia d’ajudes que impulsi el lideratge empresarial en R+D+I de les empreses digitals espanyoles. L’objectiu és ajudar a generar solucions, coneixements, tecnologies i innovacions adreçades a la millora de processos de digitalització i crear productes i serveis tecnològicament avançats i amb més valor afegit que reverteixin en el conjunt de les pimes.
 • 3. Mesures de suport financer per a la digitalització de les pimes.

L’Estat podrà donar suport econòmic, mitjançant el finançament de l’Institut de Crèdit Oficial ICO, a les pimes per a la compra i el lísing d’equipament i serveis per a la digitalització de la pime i les solucions de teletreball, mobilitzant els pròxims dos anys més de 200 milions d’euros.

Més informació
BOE

 

25/02/2020Ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost d’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i liquiditat – convocatoria 2020

Atorgament d’ajuts als emprenedors i a les emprenedores, ala micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que hagin formalitzat operacions financeres avalades per ISBA, SGR, destinades a finançar noves inversions productives o per a la liquiditat, formalitzades entre l’1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020. Els ajuts es destinen a cobrir el cost d’aval dels primers quatre anys de les operacions que formalitzin amb ISBA, SGR, i si escau, els interessos de les operacions de finançament d’inversions productives per un màxim de set anys.

Persones destinatàries
Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns, les agrupacions d’interès econòmic (AIE), les unions temporals d’empreses (UTE) i empreses d’economia social domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió a les Illes Balears, que compleixin els requisits de les micro, petita i mitjana empresa i que formalitzin entre l’1 de desembre del 2019 i el 30 de novembre del 2020 operacions financeres.

Termini per a resoldre i notificar
6 mesos

Tràmits
Presentació de la sol·licitud d’ajuts als emprenedors i a les emprenedores, a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir els interessos i cost d’aval d’ISBA, SGR en operacions de finançament d’inversions

Més informació
https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/4082044

27/11/2019Convocatòria de subvencions per a actuacions d’eficiència energètica del sector industria

Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 d’octubre de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Primer

Objecte

1. L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial corresponents a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i la implantació de sistemes de gestió energètica.

2. Les ajudes atorgades en el marc d’aquest Programa són objecte de cofinançament amb aportacions del Fons Nacional d’Eficiència Energètica i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del període 2014-2020, dins del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya, sempre que siguin elegibles dins aquest, d’acord amb l’establert en l’article 10 del Reial decret 263/2019.

Segon

Beneficiaris

1. Per a cada tipus d’actuació poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes sempre que tenguin residència fiscal en Espanya: a. Les empreses que tenguin la consideració de PIME o gran empresa del sector industrial que es trobin en la classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE) de l’any 2009 següents:

07. Extracció de minerals metàl·lics.
08. Altres indústries extractives.
09. Activitats de suport a la indústria extractiva.
10. Indústria de l’alimentació.
11. Fabricació de begudes.
13. Indústria tèxtil.
14. Confecció de peces de vestir.
15. Indústria del cuir i del calçat.
16. Indústria de la fusta i suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria.
17. Indústria del paper.
18. Arts gràfiques i reproducció de suports gravats. 19. Coqueries i refinació de petroli. 20. Indústria química.
21. Fabricació de productes farmacèutics.
22. Fabricació de productes de cautxú i plàstics.
23. Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics.
24. Metal·lúrgia; fabricació de ferro, acer i ferroaliatges.
25. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip.
26. Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
27. Fabricació de material i equip elèctric.
28. Fabricació de maquinària i equip ncap.
29. Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
30. Fabricació d’altres materials de transport.
31. Fabricació de mobles.
32. Altres indústries manufactureres.
33. Reparació i instal·lació de maquinària i equip.
35. Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat. 36. Captació, depuració i distribució d’aigua.
37. Recollida i tractament d’aigües residuals.
38. Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització.
39. Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

b. Les empreses de serveis energètics entenent com a tals la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis. Per poder ser destinatàries últimes de les ajudes, aquestes empreses han d’actuar en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses que s’indiquen a l’apartat a), el que s’ha d’acreditar d’acord amb el que disposa aquesta convocatòria, i s’ha de repercutir en tot cas l’ajuda prevista en aquest programa a l’empresa en què s’executi el projecte.

2. Les persones jurídiques han de dur a terme la seva activitat empresarial en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; en el cas d’agrupacions d’entitats que no tenguin personalitat jurídica pròpia, han de fer constar expressament els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de l’ajuda per aplicar a cada un d’ells, i han de facultar un representant per tramitar la sol·licitud i rebre, si escau, l’ajuda que es pugui atorgar.

3. Per a la consideració de petita i mitjana empresa s’ha d’atendre a la definició continguda en l’annex I del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

4. No poden accedir a les ajudes objecte d’aquesta convocatòria les empreses que es troben en situació de crisi, conforme a la definició que a aquests efectes fa el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat i en l’article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tercer Actuacions subvencionables i requisits

Per poder acollir-se al programa, les actuacions han d’aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica pel que fa a la situació de partida; a més, han de complir amb les condicions establertes en aquesta convocatòria i justificar l’estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2.

BOIB

Sol·licitud de la subvenció

 

FORA DE TERMINI 26/09/20199351 Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2019 per la qual s’amplia el període d’elegibilitat i el termini per justificar la realització de las activitats subvencionades i sol·licitar el pagament de les subvencions de la convocatòria per concedir ajuts per a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics.

Fets

1. Mitjançant la Resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indústria de data 3 d’abril de 2019 es va publicar la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics. (BOIB núm. 44 , de 6 d’abril de 2019). 2. D’acord amb el punt quart de la Resolució de convocatòria, l’import econòmic és de 1.020.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària 19301 761A01 77000 00 del pressupost per a l’exercici 2019. L’apartat

2 d’aquest punt quart , preveu la possibilitat d’augmentar l’import d’aquesta convocatòria, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

3. En data 4 de maig de 2019 es va publicar en el BOIB núm 61 la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual s’amplià el termini de presentació de sol·licituds fins al 21 de maig.

4. En data 14 d’agost de 2019 es va publicar en la pàgina web de la Direcció General de Comerç la proposta de resolució del director general de Comerç sobre la concessió de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, aprovada mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 3 d’abril de 2019.

5. El punt desè de la convocatòria estableix que el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció finalitza l’1 de octubre de 2019. En el segon apartat d’aquest punt desè s’estableix que els justificants de la inversió subvencionada, és a dir, les factures i els seus pagaments, han d’estar inclosos dins el període d’elegibilitat comprés entre l’1 de novembre de 2018 i l’1 d’octubre de 2019.

6. Atès que a la present data, per motius relacionats amb la presentació d’al·legacions a la proposta de resolució, a causa d’incidències sorgides amb el registre electrònic, no ha estat possible dictar la resolució de concessió de la subvenció i no s’ha posat a disposició dels interessats ni el model de sol·licitud de pagament ni el model de compte justificatiu, i vist que el punt desè de la convocatòria estableix que tant el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció com el període d’elegibilitat finalitzen l’1 de octubre de 2019, resulta convenient ampliar fins al 15 d’octubre de 2019 el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció i el període d’elegibilitat de la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics,atès que no existeix precepte en contra ni es perjudiquen en cap cas els drets de terceres persones.

7. Consta en l’expedient informe justificatiu de la ampliació tant del període d’elegibilitat, i per tant la data dels justificants de la inversió subvencionada ( factures i els seus pagaments), així com del termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció, fins dia 15 d’octubre de 2019, aquest dia inclòs, de data 23 de setembre del director general de Comerç.

8. Conta en l’expedient informe jurídic favorable a aquesta ampliació esmentada en els apartats anteriors. Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre). http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/131/1043333 Núm. 131 26 de setembre de 2019 Fascicle 193 – Sec. III. – Pàg. 38583 http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 – ISSN: 2254-1233

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

3. El Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental en els procediments administratius (BOIB núm. 21, de 12 de febrer).

4. El Decret 75/2004, de 27 d’agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 31 de setembre).

5. L’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d’abril de 2008 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç i serveis (BOIB núm. 52, de 17 d’abril).

6. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. Resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indústria de data 3 d’abril de 2019 per la qual es convoquen de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics. (BOIB núm. 44, de 6 d’abril de 2019).

Per tot això, dict la següent RESOLUCIÓ

Primer. Ampliar tant el període d’elegibilitat, i per tant la data dels justificants de la inversió subvencionada ( factures i els seus pagaments), així com el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció, fins dia 15 d’octubre de 2019, aquest dia inclòs, i per tant modificar els apartats primer i segon del punt desè de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 3 d’abril de 2019 per la qual se convoquen subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics.

Segon. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 25 de setembre de 2019 El conseller de Transició Energètica i Sectors Productius Juan Pedro Yllanes Suárez

BOIB NUM. 44

BOIB NUM 131

FORA DE TERMINI 02/09/2019Ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019

El consell Insular d’Eivissa és conscient de la importància del foment i la dinamització del món rural, i per això informa que al BOIB nú. 119, de 29 d’agost de 2019, s’ha publicat la convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019.

Les diferents línies d’ajudes són le següents:

 • Ajudes a l’agricultura ecològica
 • Ajudes per a les cooperatives agràries
 • Ajudes a les entitats agràries amb programes fitosanitaris
 • Ajudes a les cooperatives agrícoles per sembrar espècies farratgeres i llavor certificada de cereal
 • Ajudes per al foment de l’ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola
 • Ajudes per la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals
 • Ajudes a les entitats associatives agràries
 • Ajudes a les finques col·laboradores
 • Ajudes per a noves incorporacions a les cooperatives agràries
 • Ajudes per pal·liara els efectes de la sequera a la ramaderia de petits remugants de l’illa d’Eivissa

Bases

Més informació al Departament de Turisme, Medi Rural i Marí i Cooperació Municipal, Consell Insular d’Eivissa, av. d’Espaya, 49, Eivissa, i a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa.

FORA DE TERMINI 08/07/2019Ajudes dirigides a impulsar el creixement de la indústria espanyola en el marc del projecte “Programa de Creixement Empresarial”

Informació d’interès:

Destinataris: Empreses que tenguin la condició de PIME
Organisme: Fundació Escola d’Organització Industrial
Àmbit geogràfic: Espanya
Organisme: Fundació Escola d’Organització Industrial
Administració: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
Termini (s) de sol·licitud: 2019.09.06
Notes sol·licitud: fins al 6 de setembre de 2019
Tipus: altres import: 1.656.810,00 €

Notes: crèdit 2018: 1.656.810 euros. Quantia màxima de 974,59 per empresa beneficiària CEE: En el marc del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, relatiu als ajuts compatibles amb el mercat interior, i del Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 d’ajuts.

Referències de la publicació
Resolució 190702. Butlletí Oficial de l’Estat núm. 161 de 6 de juliol de 2019. (Extracte convocatòria)
Ordre EIC / 741/2017. Butlletí Oficial de l’Estat núm. 183 de 2 d’agost de 2017. (Bases reguladores)

Més informació

FORA DE TERMINI 24/07/2019CONVOCATÒRIA OBERTA FINS AL 4 DE NOVEMBRE 2019 – Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d’operacions de finançament d’inversions productives

Aquesta Convocatòria té per objecte regular, per a l’exercici de 2019, l’atorgament d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa amb caràcter industrial de les Illes Balears que tinguin aprovades operacions financeres avalades per ISBA, SGR destinades a inversions productives, eficiència energètica i transformació digital del sector industrial, amb l’objectiu de millorar el procés productiu o producte, en línia amb les actuacions del Pla estratègic industrial 2018-2025. Els ajuts es destinen a cobrir els interessos d’aquestes operacions financeres, el cost de l’aval que formalitzin amb ISBA, SGR i les despeses d’obertura i estudi de l’operació.

Les sol·licituds s’han de presentar a l’entitat col·laboradora ISBA, SGR, en el moment de formalització de l’aval, segons els models que hi ha disponibles en el web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (www.caib.es) i de l’IDI (www.idi.es), o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Més informació

FORA DE TERMINI 09/06/2019Ajut públic destinat a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial.

L’objecte d’aquesta convocatòria és aprovar la concessió d’ajuts destinats a la promoció d’actuacions destinades a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica de la indústria dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Les ajudes consisteixen en un programa de subvenció destinat a la substitució d’actius fixos i l’adquisició d’inversions materials i immaterials associades al procés industrial, que generin una millora del consum energètic de l’empresa i siguin utilitzats o entrin en funcionament per primera vegada.

Són susceptibles de subvenció les actuacions d’inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l’1 de gener de 2019 al 1 d’octubre de 2019, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de prorrogar-lo.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Per a ampliar informació podeu consultar el BOIB Núm. 75, de 6 de juny de 2019 on trobareu tota la informació de la convocatoria, o bé acudint a la jornada informativa del divendres, 14 de juny de 2019. Inscripció prèvia.

FORA DE TERMINI 09/06/2019Ajut públic destinat a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’eficiència energètica de l’estructura productiva de l’activitat industrial.

L’objecte d’aquesta convocatòria és aprovar la concessió d’ajuts destinats a la promoció d’actuacions destinades a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica de la indústria dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Les ajudes consisteixen en un programa de subvenció destinat a la substitució d’actius fixos i l’adquisició d’inversions materials i immaterials associades al procés industrial, que generin una millora del consum energètic de l’empresa i siguin utilitzats o entrin en funcionament per primera vegada.

Són susceptibles de subvenció les actuacions d’inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l’1 de gener de 2019 al 1 d’octubre de 2019, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de prorrogar-lo.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Per a ampliar informació podeu consultar el BOIB Núm. 75, de 6 de juny de 2019 on trobareu tota la informació de la convocatoria, o bé acudint a la jornada informativa del divendres, 14 de juny de 2019. Inscripció prèvia.

FORA DE TERMINI 09/06/2019Ajut públic destinat a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial.

Adreçat a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Consisteix en dos programes destinats a l’adquisició d’actius fixos i l’adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre el 2 d’octubre de 2018 i l’1 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Per a ampliar informació podeu consultar el BOIB Núm. 75, de 6 de juny de 2019 on trobareu tota la informació de la convocatoria, o bé acudint a la jornada informativa del divendres, 14 de juny de 2019. Inscripció prèvia.

FORA DE TERMINI 23/05/2019 – CONVOCATÒRIA OBERTA FINS 4 D’OCTUBRE 2019 – Ajuts destinats a fomentar l’economia social per cooperatives, microcooperatives i societats laborals

La Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral ha publicat els ajuts destinats a fomentar l’economia social per cooperatives, microcooperatives i societats laborals. Els ajuts compten amb cinc programes:

a) Programa I: promoció de la incorporació de persones desocupades inscrites en demanda d’ocupació i de treballadores i treballadors vinculats a l’empresa per contractes de treball de caràcter temporal com a socis treballadors o de treball de cooperatives, microcooperatives i societats laborals.

Quanties:

 • 4.000 € per homes incorporats com a socis
 • 5.000 € homes menor de 30 anys incorporat com a soci
 • 6.000 € persona incorporada com a sòcia que pertanyi a algun dels col·lectius:dones, homes de 45 anys o més, persones en situació d’atur de llarga durada
 • 8.000 € persona en situació d’exclusió social que s’incorpori com a sòcia
 • 10.000 € persona amb discapacitat que s’incorpori com a sòcia

b) Programa II: suport a la creació de cooperatives, microcooperatives i societats laborals declarades com a projectes industrials estratègics pel Consell de Govern.

Quanties: 12.000 € per cada persona desocupada i en demanda d’ocupació incorporada com a sòcia. Es pot incrementar en 1.000€ en les circumstàncies següents:

 • Dona
 • Home de 45 o més anys
 • Persona en situació d’exclusió social
 • Víctima de violència de gènere
 • Persona en situació d’atur de llarga durada

c) Programa III: foment de la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa.

Quantia: 100% dels costs totals suportats (màxim 1.000 €).

d) Programa IV: finançament parcial de les quotes de la Seguretat Social de les persones desocupades que percebin la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic i s’ incorporin com a soci treballador o de treball en cooperatives de treball associat, microcooperatives o societats laborals.

Quantia:

 • 50% de la quota de la Seguretat Social, calculada sobre la base mínima de cotització
 • 100% de l’aportació del treballador/a en les cotitzacions en un altre règim de la Seguretat Social

e) Programa V: inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions

Quantia: 50% del cost subvencionable

 • Desenvolupament i implantació de pàgines webs. Màxim 2.000 €
 • Implantació de programari de gestió. Màxim 1.000 €

Beneficiaris: cooperatives, microcooperatives i societats laborals

Termini: des del 26 de maig fins el 4 d’octubre de 2019

Consulta la convocatòria al BOIB i el model de sol·licitud aquí

17/04/2019 CONVOCATÒRIA OBERTA – Línies d’ajuda que ofereix la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme per a la millora de la gestió empresarial de les Pymes i Asal de les Illes Balears mitjançant l’instrument de bons tecnològics.

Quines són les actuacions que es poden subvencionar?

PROGRAMA 1. Implantació o millora de Pàgina web i / o comerç electrònic, (que ha d’estar optimitzat per a Search Engine Optimization (SEU) i per Responsive Web Design); i/o aplicacions i utilitzar un gestor de continguts perquè la PIME pugui actualitzar i modificar la informació quan ho consideri oportú.

PROGRAMA 2. Implantació i/o millora de processos de gestió empresarial basats en la utilització dels Softwares de gestió Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) o Business Process Management (BPM).

Per a ampliar informació podeu consultar el BOIB Núm. 49, de 16 d’abril de 2019 on trobareu tota la informació de la convocatoria o bé contactar amb nosaltres comerc@santjosep.org

Els terminis per presentar les sol·licituds comença deu dies hàbils després de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins exhaurir els crèdits disponibles i en cap cas més enllà del 30 de març de 2020

En el següent enllaç també podreu descarregar tots els annexos:

INFORMACIÓ I TRÀMITS

FORA DE TERMINI 11/04/2019 Ajuts adreçats a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, i enguany també està adreçada a donar continuïtat als establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, publicada en el BOIB núm 44, del 6 d’abril de 2019.
Les actuacions subvencionables són:
– Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
– Inversions que impliquin un avenç cap una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
– Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.
Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment (retolació comercial, interior i exterior).
Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l’establiment.

RESUM AJUDES COMERÇ 2019INFORMACIÓ GENERALBOIB DE LA CONVOCATÒRIA RESOLUCIÓ CONSELLERIA

Per a més informació o dubtes podeu telefonar al 971 178 900 o bé per mail a comerc@santjosep.org

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 21 de maig de 2019.

FORA DE TERMINI 04/04/2019 – Les persones auònomes ja poden sol.licitar ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors/es autònoms, a mantenir l’activitat per compte propi i a consolidar el projecte d’autoocupació, per mitjà dels programes següents:

PROGRAMA 1: Ajudes Econòmiques a l’inici d’activitat.

PROGRAMA 2: Ajudes destinades al manteniment de l’activitat per compte pròpi (conciliació de la vida laboral i familiar i el relleu generacional).

PROGRAMA 3: Ajudes per a la consolidació i el creixement del projecte d’autoocupació (Reenfocament, contractació del primer treballador, autònom col.laborador).

Les activitats que es poden subvencionar s’han d’iniciar i desenvolupar entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 d’agost de 2019. El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 9 d’abril i acaba el 6 de setembre de 2019.

INFORMACIÓ AJUDES AUTOOCUPACIÓ 2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA INFORMACIÓ GENERAL I TRÀMITS

Per a més informació o dubtes contacta amb nosaltres empren@santjosep.org

FORA DE TERMINI 01/11/2018 Convocatòria per a la concessió d’ajuts per al disseny de plans de transformació digital per a l’any 2018 destinats a la indústria balear, en el marc d’Idigital, estratègia de digitalització industrial. Aquest programa és l’ajut que es regula en aquesta Convocatòria i que tindrà diferents actuacions:

 • Diagnosi digital: anàlisi de l’estat de digitalització de l’empresa a través d’una eina en línia.
 • Consultoria especialitzada: acompanyament i assessorament digital a través de consultors especialitzats (habilitadors digitals) en la matèria de transformació digital.
 • Tallers demostratius de la tecnologia: es desenvoluparan tallers demostratius amb habilitadors digitals.

Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB o a aquest enllaç web. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 7 de desembre de 2018.

FORA DE TERMINI 10/10/2018 Convocatòria de subvencions per a la implantació d’instal.lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d’alt potencial d’escalfament atmosfçeric, en establiments dedicats a la distribució comercial (PLA PIMA FRIO).Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques dedicades a la distribució comercial d’aliments, amb residència fiscal a Espanya. Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB o en aquest enllaç web. El termini per presentar les sol·licituds és del 10 d’octubre de 2018 fins al 16 de novembre de 2018.

FORA DE TERMINI 06/07/2018 – I·MODERNITZACIÓ – Convocatòria d’ajuts per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial. Aquestes ajudes estan enfocades a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu, i el posicionament estratègic de la indústria, per mitjà dels programes següents:

PROGRAMA 1 DISSENY I INNOVACIÓ – Cost de contratació a entitats externes de projectes de disseny i innovació industrial, i adquisició de prototips.

PROGRAMA 2 PRODUCCIÓ – Adquisició de material, accessoris i maquinària per a la producció.

PROGRAMA 3 LOGÍSTICA I EMMAGATZEMATGE – Adquisició d’actius materials destinats a la millora de l’emmagatzematge.

Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB, el fullet informatiu o demana’ns una cita a empren@santjosep.org

FORA DE TERMINI 31/05/2018 – Convocatòria d’ajuts al relleu generacional en autònoms, petites i mitjanes empreses familiars. Aquests ajuts cerquen assegurar la continuïtat de les empreses viables en risc de desaparèixer, ja sigui potenciant el relleu en l’entorn familiar o entre els mateixos treballadors. Aquesta línia d’ajuts subvencionarà el 50% de les despeses per imports que van des de 6.000€ a 10.000€ i que han de servir per finançar:

LES DESPESES DE CONSULTORIA EXTERNA ESPECIALITZADA per a l’elaboració del
protocol d’empresa familiar o del pla de relleu. I LES DESPESES NOTARIALS I REGISTRALS que es puguin generar.

Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB o demana’ns una
cita a empren@santjosep.org

FORA DE TERMINI 22/05/2018Convocatòria d’ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors/es autònoms, a mantenir l’activitat per compte propi i a consolidar el projecte d’autoocupació, per mitjà dels programes següents:

PROGRAMA 1: Ajuts econòmics a l’inici de l’activitat.

PROGRAMA 2: Ajuts destinats a mantenir l’activitat (conciliació de la vida laboral i familiar i el relleu generacional).

PROGRAMA 3: Ajuts per a la consolidació i el creixement del projecte d’autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci.

Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB o demana’ns una cita empren@santjosep.org

29/06/2018 – I·DIGITALITZACIÓ – Convocatòria d’ajuts per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial. Aquestes ajudes estan enfocades a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials. Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB. FORA DE TERMINI

17/05/2018Convocatòria d’ajudes destinades a la consolidació i la implantació d’empreses de les Illes Balears a mercats exteriors. Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB. FORA DE TERMINI

17/05/2018Convocatòria d’ajudes destinades per a projectes d’internacionalització d’empreses de les Illes Balears, mitjançant el finançament de les fases inicials del procés d’internacionalització. Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB. FORA DE TERMINI

12/05/2018 Convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis. FORA DE TERMINI

Amb aquests ajuts, les petites empreses del sector comercial detallista podreu dur a terme millores tecnològiques encaminades a potenciar el comerç electrònic, inversions per avançar en l’estalvi energètic o millores en l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, així com modernitzar els establiments, millorar la imatge comercial o fer obres i reformes.

La quantia de la subvenció és del 50 % del valor de la inversió feta, fins a un màxim de 6.000 euros. Així mateix, l’actuació que hagin dut a terme les empreses sol•licitants haurà de tenir un cost mínim de 2.000 euros.

Els projectes realitzats en el marc d’aquesta convocatòria s’hauran d’haver executat i pagat entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 de desembre de 2018.

Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB i al FULLETÓ, o demana’ns una cita comerc@santjosep.org. MODEL DE SOL.LICITUD

 

 

 

 

L' AGÈNCIA AL DIA

- Advertisement -

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació, i oferir continguts i serveis d’interès.En continuar la navegació entenem que s’accepta la nostra política de cookies.política de cookies, Més informacióplugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies