Ajudes destinades a la realització de projectes d’innovació i investigació aplicades i transferència del coneixement en la Formació Professional en l’any 2023

  Resolució de la Secretaria General de Formació Professional, per la qual es convoquen ajudes destinades a la realització de projectes d’innovació i recerca aplicades i transferència del coneixement en la Formació Professional l’any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

  La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional en el seu Títol VIII recull aspectes sobre la innovació, la recerca i l’emprenedoria que han de residir i ser part nuclear de la formació professional i els seus centres, generant processos d’innovació, recerca aplicada i transferència del coneixement per a permetre la millora dels diferents processos productius. Així, el seu article 102.1.b) estableix que els centres de formació professional promouran les habilitats associades a la innovació mitjançant l’aplicació, a través de projectes, de metodologies inclusives i innovadores pròximes a la realitat laboral que incentivin la formació vinculada a la iniciativa i la creativitat davant noves situacions. Per part seva, l’article 103 determina que el desenvolupament de projectes d’innovació i recerca aplicada impulsarà la generació d’un entorn especialitzat de confluència i col·laboració efectiva en diferents sectors productius, entre els centres de formació professional i les empreses o organismes equiparats, especialment en l’àmbit de les petites i mitjanes empreses.

  A més, la bona fi d’un Sistema de Formació Professional eficaç exigeix una estreta aliança, cooperació i confiança entre tres actors: administracions, centres i professorat, empreses i famílies. Aquests actors són els que confereixen solidesa i eficàcia al Sistema de Formació Professional. L’aliança entre aquests tres actors és especialment important pel caràcter dual d’aquesta formació.

  Import: 30.000.020 €

  Objecte: desenvolupament de projectes d’innovació i investigació aplicades i transferència del coneixement en l’àmbit de la formació professional.

  Beneficiaris: pimes, grans empreses, persona física que desenvolupi activitat econòmica, persona jurídica que no desenvolupa activitat econòmica

  Termini de presentació de sol·licituds: del 4 de setembre al 29 de setembre de 2023

  Informació sobre la convocatòria
  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/714486