Subvencions per a la substitució d’instal·lacions tèrmiques per altres que emprin fonts d’energia que redueixin l’impacte mediambiental

  En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea «Next Generation EU», es preveuen ajudes per a la substitució d’instal·lacions tèrmiques per altres que emprin fonts d’energia que redueixin l’impacte mediambiental, amb l’objectiu de donar compliment al que s’estableix en l’article 102.1.a de la Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears.

  ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  1. Es consideren actuacions subvencionables la substitució de les calderes que utilitzin fueloil o gasoil per altres sistemes que utilitzin fonts d’energia que redueixin l’impacte mediambiental, d’acord amb l’article 102.1.a) de la Llei 8/2012, excloses aquelles que utilitzin el gas com a font d’energia, encara que sigui de forma parcial.

  2. Atès el caràcter incentivador de la subvenció, només s’admeten actuacions de les persones beneficiàries de les ajudes iniciades amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció i no es considera elegible cap cost relatiu a l’execució de l’actuació que hagi estat facturat amb anterioritat.

  BENEFICIARIS

  1. Poden ser persones beneficiàries les explotadores dels establiments turístics de les Illes Balears pertanyents als grups d’allotjament hoteler (hotels, hotels de ciutat, hotels apartament i allotjaments de turisme d’interior); apartaments turístics; allotjaments de turisme rural (hotels rurals i agroturismes), i els habitatges objecte de comercialització turística o habitatges turístics de vacances corresponents a les tipologies constructives unifamiliar aïllada, unifamiliar entre mitgeres i aparellades, tots ells inscrits en el corresponent registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears.

  Sense perjudici d’això, poden ser beneficiàries les persones propietàries dels immobles on radiquin els establiments turístics esmentats en el paràgraf anterior, sempre que acreditin l’existència d’acord amb les persones explotadores. Aquestes persones propietàries han d’estar inscrites en el corresponent registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears.

  2. Les ajudes atorgades es concedeixen per establiment, per la qual cosa per a un mateix establiment únicament pot presentar-se una sol·licitud de les persones explotadores o de les persones propietàries.

  Per a més informació: https://bit.ly/3o1JmEV