Convocatòria de concessió d’ajudes de 800,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau mitjà o superior durant el curs 2021

  Fecha desde: 22 de novembre de 2021
  Fecha fins:  30 dies habils desde la publicació del BOIB nº163
  Categoria: Educació
  Àmbito: Espanya

  Descripció:

  Convocatòria de concessió d’ajudes de 800,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau mitjà o superior durant el curs 2021-2022, a centres de fora de l’illa.

  1.1. L’illa d’Eivissa en conjunt, i el municipi de Sant Josep de sa Talaia, en concret, presenten un dèficit important en nombre d’estudiants universitaris o de cicles formatius de grau superior.

  1.2. El dèficit d’estudiants és degut, entre d’altres motius, a la dificultat i sobreesforç, sobretot a nivell econòmic, que suposa per a les famílies tenir un membre o més de la unitat familiar cursant una carrera universitària o un cicle de grau formatiu fora de l’illa. Hem de tenir en compte que l’oferta de carreres universitàries o cicles formatius, sobretot de grau superior, que es poden cursar a Eivissa és absolutament minsa…

  Requisits generals

  Podran acollir-se a aquesta convocatòria els estudiants empadronats en el municipi de Sant Josep de sa Talaia que cursen estudis universitaris
  o cicles formatius de grau mitjà o superior durant el curs 2021-2022 a centres de fora de l’illa, i que compleixin els següents requisits:

  a) Estar empadronats de manera continuada en el municipi de Sant Josep de sa Talaia des d’abans de l’1 de gener de 2021.
  b) Cursar els següents estudis, que han de ser presencials o semipresencials:

  b.1) Cursar a centres de fora de l’illa durant el curs 2021-2022:
  —Cicles formatius de grau mitjà o superior.
  —Ensenyaments universitaris oficials. S’inclouen en aquests estudis: estudis de grau (o equivalent), el màster oficial i el doctorat (RD1393/2007, de 29 d’octubre i RD 43/2015, de 2 de febrer).b.2) Ser estudiant universitari o de cicle formatiu d’un centre d’Eivissa o de fora de l’illa que participi en el curs 2021-22 en un programa Erasmus.
  b.3) Ser estudiant universitari o de màster en una universitat estrangera o centre equivalent…

  Enllaços:
  BOIB nº163