Docent de C.P. de jardineria al Programa SOIB 30 JARDINS DE SA TALAIA II

  Ocupació sol·licitada: Docent de C.P. de jardineria al Programa SOIB 30 JARDINS DE SA TALAIA II

  Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia

  Data d’inici prevista: 09/02/2023

  Durada: substitució de la docent titular, màxim fins al 07/06/2023

  Dades addicionals

  Funcions: Docent del projecte mixt de formació i ocupació SOIB 30 JARDINS DE SA TALAIA II, que consistirà en:

  • Impartir i avaluar els mòduls del Certificat de Professionalitat AGAO0108 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS, I CENTRE DE JARDINERIA
  • Acompanyar, supervisar i organitzar la part de treball efectiu de l’alumnat-treballador realitzant els desplaçaments necessaris.
  • Donar suport a al direcció del programa i  realitzar les gestions i tràmits interns necessaris per al correcte desenvolupament del programa.

  Requisits:

  • Titulacions admeses:
   • Enginyer Agrònom o Enginyer de Montes.
   • Llicenciat en Biologia.
   • Enginyer tècnic agrícola o forestal.
   • Tècnic Superior en Gestió i Organització d’empreses agropecuàries.
   • Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i
   • Paisatgístics.
   • Tècnic en Jardineria.
   • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional d’agrària i de l’àrea professional de jardineria
  • 1 any d’experiència a la unitat competència, si no té cap titulació anterior es demanen acreditar 3 anys d’experiència a la unitat de competència.
  • Acreditar la capacitació docent
  • Nivell de català B2 ( Si no pot acreditar el nivell de llengua catalana es realitzarà prova de nivell)
  • Permís de conduir B i vehicle propi.
  • Coneixements informàtics: paquet Office avançat

  Grup Professional: A2

  Condicions: Contracte temporal fins el 07/06/2023. Jornada completa. Horari de 8 a 15:30h. Salari i inscripcions fins al 03/02/2023 al següent enllaç: Ofertes de personal directiu, docent i de suport per als programes mixts SOIB Ocupació i Formació | Servei d’Ocupacio