Metge/essa

  11/07/2020 – Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència de les Illes Balears

  Núm. oferta: 04 2020 001637

  Ocupació sol·licitada: Metge/metgessa

  Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia

  Funcions: Realitzar els exàmens mèdics i els diagnòstics, i prescriure els tractaments més adequats en cada cas, per dur a terme les teràpies preventives i assistencials i els programes de mobilització i rehabilitació de les persones usuàries del centre residencial. Elaborar els informes mèdics que li siguin requerits i mantenir actualitzades les dades del document de control assistencial de cada persona usuària. Participar amb l’equip tècnic en l’elaboració del PIA (pla individual d’atenció interdisciplinària) del centre residencial. Informar els familiars sobre l’estat de salut de les persones usuàries. Programar i supervisar els menús i les dietes alimentàries de cada persona usuària i registrar-los en el seu expedient sanitari. Supervisar el treball del personal sanitari i l’estat sanitari del centre residencial. Certificar les defuncions de les persones usuàries que es produeixin al centre residencial. Custodiar i actualitzar les històries clíniques i els altres documents relatius a la salut de les persones usuàries conjuntament amb l’equip d’infermeria. Tramitar la facturació de receptes manejant aplicacions informàtiques. Planificar, controlar, mantenir reunions periòdiques i fer el seguiment i l’avaluació dels alumnes en pràctiques, si escau. Assistir a les comissions de selecció de personal. Col•laborar en l’elaboració d’informes, estadístiques i memòries del centre. En general, dur a terme totes les activitats referents a la seva titulació que, malgrat que no s’hagin especificat abans, li encomani el seu superior jeràrquic, sempre que estiguin incloses en l’exercici de la seva tasca professional..

  Inscripcions: https://bit.ly/38URfjN