Metge/essa

    Ocupació sol·licitada: Metge/essa

    : 04 2020 003527
    Entitat: Fundació d’Atenció i Suport a la Dependencia de les Illes Balears
    : Sant Josep de sa Talaia
    : 12/01/2021

    – Realitzar els exàmens mèdics i els diagnòstics, i prescriure els tractaments més adequats en cada cas, per dur a terme les teràpies preventives i assistencials i els programes de mobilització i rehabilitació de les persones usuàries del centre residencial. – Elaborar els informes mèdics que li siguin requerits i mantenir actualitzades les dades del document de control assistencial de cada persona usuària. – Participar amb l’equip tècnic en l’elaboració del PIA (pla individual d’atenció interdisciplinària) del centre residencial. – Informar els familiars sobre l’estat de salut de les persones usuàries. – Programar i supervisar els menús i les dietes alimentàries de cada persona usuària i registrar-los en el seu expedient sanitari. – Supervisar el treball del personal sanitari i l’estat sanitari del centre residencial. – Certificar les defuncions de les persones usuàries que es produeixin al centre residencial. – Custodiar i actualitzar les històries clíniques i els altres documents relatius a la salut de les persones usuàries conjuntament amb l’equip d’infermeria. – Tramitar la facturació de receptes manejant aplicacions informàtiques. – Planificar, controlar, mantenir reunions periòdiques i fer el seguiment i l’avaluació dels alumnes en pràctiques, si escau. – Assistir a les comissions de selecció de personal. – Col•laborar en l’elaboració d’informes, estadístiques i memòries del centre. – En general, dur a terme totes les activitats referents a la seva titulació que, malgrat que no s’hagin especificat abans, li encomani el seu superior jeràrquic, sempre que estiguin incloses en l’exercici de la seva tasca professional.
    Més informació: https://soib.es/