Tècnic/a d’ocupació local en pràctiques al Projecte IMPULS JOVE SANT JOSEP II

  Ocupació sol·licitada: Tècnic/a d’ocupació local en pràctiques al Projecte IMPULS
  JOVE SANT JOSEP II (Convocatòria SOIB Joves Qualificats entitats locals 2022)

  Lloc de treball: Municipi de Sant Josep de sa Talaia

  Data d’inici prevista: 04/10/2022

  Durada: 12 mesos

  Dades addicionals

  Funcions: Participar al projecte IMPULS JOVE SANT JOSEP II de la Convocatòria
  SOIB Joves Qualificats entitats locals 2022 finançat pel Fons Social Europeu, amb
  càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i la Iniciativa d’Ocupació
  Juvenil, i amb fons de Conferència Sectorial duent a terme les funcions que es detallen
  a continuació:

  • Donar informació i/o suport en les inscripcions en ofertes de feina a traves
  d’internet i en la tramitació de documentació.
  • Informació i/o derivacions a altres serveis relacionats amb l’àmbit educatiu i
  formatiu (CEPA, Punt d’Autoaprenentatge llengua catalana i d’altres formacions
  relacionades amb la millora de competències laborals).
  • Realització de tutories individuals o grupals de formació bàsica de coneixements
  d’informàtica i internet.
  • Donar informació sobre els programes PAO i en matèria de Desenvolupament
  local.
  • Dur a terme tota la documentació relacionada amb la convocatòria per a reportar
  al SOIB i les tasques administratives per al control intern de l’entitat.

  Requisits:
  • Titulació requerida:
  Grau en:
  Treball Social
  Educació Social
  Ciències Del Treball I Recursos Humans,
  Psicopedagogia
  Pedagogia
  Psicologia

  Acredita el nivell de llengua catalana nivell B2, o superar amb qualificació APTE
  una prova de nivell.

  Un dia abans de la contractació deuran complir amb els següents requisits:

  • Persones joves desocupades de més de 16 anys i menys de 30.
  • Inscrites en el SOIB com a demandant d’ocupació.
  • Inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a beneficiari o
  beneficiària.
  • Disposar d’una titulació universitària o de formació professional de grau superior
  o de certificat de professionalitat de nivell 3, d’acord amb la Llei orgànica 5/2002,
  de 19 de juny, que habilitin per a l’exercici professional i que es trobi dins els 3
  anys (o 5 anys, quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat)
  següents a la finalització o convalidació dels estudis.
  • Reunir els requisits per formalitzar un contracte de formació per a la pràctica
  professional (article 11.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel
  qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, atenent el punt
  11.3 del reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a
  la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del
  mercat de treball).

  Valorable:
  • Carnet de conduir i vehicle propi
  • Coneixements informàtics avançats.

  Condicions:
  Contracte per a la pràctica professional de 12 mesos de durada amb inici 04 d’octubre.
  Jornada completa de 37,5h setmanals

  Inscripcions del 09 al 18 de setembre a través del següent enllaç:

  Informació i ofertes del programa SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals. Convocatòria 2022 | Servei d’Ocupacio