Les diferents administracions han posat en marxa un seguit de mesures i eines d’informació, de protecció i d’ajut econòmic amb la finalitat de paliar els efectes negatius del COVID-19 entre les empreses i persones emprenedores.

Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de Mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19  

Publicat al: BOE núm. 73, de 18 de març de 2020, pàgines 25853 a 25898 (46 pàg.)
Secció: I. Disposicions generals
Departament: Prefectura de l’Estat
Referència: BOE-A-2020-3824

La pandèmia de la Covid-19 suposa una emergència sanitària en l’àmbit global. Tal com va declarar l’Organització Mundial de la Salud l’11 de març passat, el brot de Covid-19 ha esdevingut aquesta setmana una pandèmia. Localitzat inicialment a la regió xinesa de Hubei, les darreres setmanes el brot de Covid-19 s’ha propagat ràpidament per tot el món.

La crisi sanitària s’està transmetent a l’economia i a la societat a una velocitat inusitada, i afecta tant l’activitat productiva com la demanda i el benestar dels ciutadans.

En aquest context, la prioritat absoluta en matèria econòmica és protegir el teixit productiu i social i donar-hi suport per minimitzar l’impacte i aconseguir que, una vegada finalitzada l’alarma sanitària, es produeixi al més aviat possible un rebot en l’activitat.

Aquest reial decret-llei de mesures urgents dona resposta a les circumstàncies econòmiques excepcionals indicades, se suma a les mesures adoptades en l’àmbit comunitari i completa les que ha pres el Govern durant les darreres setmanes.

Aquestes es divideixen en tres parts, en cas de CESSAMENT D’ACTIVITAT; MESURES PER ASSEGURAR LA LIQUIDITAT I EL PLA DE DIGITALITZACIÓ DE LES PIMES.

Article 17. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

 

1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma esmentat, si aquest es prolonga durant més d’un mes, els treballadors per compte propi o autònoms les activitats dels quals quedin suspeses, en virtut del que preveu el Reial decret esmentat, o, en un altre cas, quan la seva facturació el mes anterior al qual se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat que es regula en aquest article, sempre i quan compleixin els requisit següents:

 • a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.
 • b) En el supòsit que la seva activitat no quedi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75%, en relació amb l’efectuada durant el semestre anterior.
 • c) Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. Això no obstant, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es compleix aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament el treballador autònom perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

2. La suma de la prestació regulada en aquest article es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que preveu l’article 339 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la suma de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

3. La prestació extraordinària per cessament d’activitat regulada en aquest article tindrà una durada d’un mes, i s’ampliarà, si escau, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes. El temps de percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat a què el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

4. La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

5. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre i quan compleixin els requisits establerts en aquest article.

CAPÍTOL III

Garantia de liquiditat per sostenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació

Secció 1

Línia d’avals per a les empreses i els autònoms per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 i ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO

Article 29. Aprovació d’una línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms

 1. Per facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre les seves necessitats derivades, entre d’altres, de la gestió de factures, necessitats de circulant, venciment d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.
 2. El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un import màxim de 100.000 milions d’euros. Les condicions aplicables i els requisits que cal complir, incloent-hi el termini màxim per a la sol·licitud de l’aval, quedaran establerts per acord del Consell de Ministres, sense que es requereixi un desplegament normatiu posterior per a la seva aplicació.
 3. Els avals regulats en aquesta norma i les condicions desenvolupades en l’acord del Consell de Ministres compliran la normativa de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’estat.

Secció 2

Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO per tal d’augmentar els imports de les línies ICO de finançament a empreses i autònoms

Article 30. Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO per tal d’augmentar les línies ICO de finançament a empreses i autònoms

 1. S’amplia en 10.000 milions d’euros el límit d’endeutament net previst per a l’Institut de Crèdit Oficial a la Llei de Pressupostos de l’Estat, per tal de facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms. Això es durà a terme a través de les línies d’ICO de finançament mitjançant la intermediació de les entitats financeres tant a curt com a mitjà i llarg termini i d’acord amb la seva política de finançament directe per a empreses de més dimensions.
 2. L’ICO adoptarà les mesures que siguin necessàries, a través dels seus òrgans de decisió, per flexibilitzar i ampliar el finançament disponible i millorar l’accés al crèdit de les empreses, tot preservant l’equilibri financer necessari previst als seus Estatuts.

En darrer lloc, un pla de mesures de suport per accelerar el procés de digitalització de les pimes des de l’assessorament i la formació.

PLA ACELERA: 

 • 1. Mesures de suport per accelerar el procés de digitalització de les pimes des de l’assessorament i la formació.
  El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, a través de l’entitat Red.es, posarà en marxa un conjunt d’iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a les pimes en el curt i mitjà termini. En concret: 
  • La creació del portal Acelera PYME des de Red.es perquè les pimes es puguin informar de tots els recursos que es posin a la seva disposició per a la seva digitalització i, en concret, per aplicar solucions de teletreball.
  • Ampliació de seus del programa d’oficines de transformació digital, així com millora dels serveis d’assessorament personalitzat a les pimes i acompanyament en el seu esforç de digitalització i posada en marxa de centres demostradors de solucions sectorials, per arribar a un total de cent oficines en dos anys, multiplicant per tres el nombre actual de seus en funcionament, 28 arreu del territori. Les oficines es posaran en marxa en col·laboració amb les cambres de comerç i altres agents públics i privats.
  • Llançament del programa Acelera PYME-Talento per reforçar la formació de les pimes en solucions i eines per a la digitalització en col·laboració amb les cambres de comerç i altres agents públics i privats.
 • 2. Mesures de suport a la creació de solucions tecnològiques per a la digitalització de les pimes. Des de Red.es es posarà en marxa una línia d’ajudes que impulsi el lideratge empresarial en R+D+I de les empreses digitals espanyoles. L’objectiu és ajudar a generar solucions, coneixements, tecnologies i innovacions adreçades a la millora de processos de digitalització i crear productes i serveis tecnològicament avançats i amb més valor afegit que reverteixin en el conjunt de les pimes.
 • 3. Mesures de suport financer per a la digitalització de les pimes.

L’Estat podrà donar suport econòmic, mitjançant el finançament de l’Institut de Crèdit Oficial ICO, a les pimes per a la compra i el lísing d’equipament i serveis per a la digitalització de la pime i les solucions de teletreball, mobilitzant els pròxims dos anys més de 200 milions d’euros.