El Govern ha posat en marxa una línia d’avals –gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en col·laboració amb les entitats financeres–, per import fins a 20.000 milions d’euros, per a garantir la liquiditat d’autònoms i empreses i preservar l’activitat productiva i l’ocupació.

Aquesta mesura, recollida en el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, garantirà els nous préstecs i les renovacions concedits per entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloses les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.

La línia d’avals s’ha aprovat amb una dotació fins a 100.000 milions d’euros. El primer tram activat en l’acord té un import de 20.000 milions d’euros, dels quals un 50% es reservarà per a garantir préstecs d’autònoms i pimes.

Podran sol·licitar aquestos avals les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 o en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tendran caràcter retroactiu i podran sol·licitar-se per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, que es va produir el passat 18 de març.

L’aval garantirà un 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d’empreses, l’aval cobrirà un 70% del préstec nou concedit i un 60% de les renovacions.

L’aval emès tendrà una vigència igual que el termini del préstec concedit, amb un termini màxim de cinc anys. El cost de l’aval, d’entre 20 i 120 punts bàsics, serà assumit per les entitats financeres.

Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seues operacions fins al 30 de setembre de 2020. Per a això, hauran de dirigir-se a les entitats financeres amb les quals l’ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració.

Per part seua, les entitats financeres es comprometen a mantenir els costos dels nous préstecs i de les renovacions que es beneficiïn d’aquestos avals en línia amb els costos aplicats abans de l’inici de la crisi del COVID-19, i assumeixen el compromís de mantenir, almenys fins al 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients els préstecs dels quals resultin avalats.

Més informació per a pimes amb relació al COVID-19.