Objecte

Subvencions per a ajudar les persones físiques autònomes que hagin de reiniciar o continuar l’activitat una vegada endegat el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19, i mantenir l’activitat per compte propi i consolidar el seu projecte d’autoocupació a les Illes Balears.

Quantia de l’ajut

2.000 € si no tenen treballadors.
2.500 € si tenen entre 1 i 2 treballadors.
3.000 € si tenen més de 2 treballadors.

Beneficiaris i obligacions

  1. AUTÒNOMS DE TOT L’ANY

Poden ser beneficiàries les persones físiques que s’hagin mantengut d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, ininterrompudament, des d’un any abans de la publicació de la declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020.

OBLIGACIONS DE LES PERSONES AUTÒNOMES DE TOT L’ANY:

Hauran de donar-se d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent, en el mes següent a la notificació de la resolució de concessió de la subvenció i hauran de mantenir l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajut, l’alta a la Seguretat Social o equivalent i el manteniment dels treballadors contractats des de l’1 de febrer de 2020, si escau, durant 6 mesos com a mínim, des de la notificació de la resolució de concessió.

  1. AUTÒNOMS DE TEMPORADA

Poden ser beneficiàries les persones físiques que s’hagin mantengut d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, amb 4 mesos d’activitat com a mínim, acumulats, que poden ser no consecutius, des d’un any abans de la publicació de la declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020.

OBLIGACIONS DE LES PERSONES AUTÒNOMES DE TEMPORADA:

En els cas de persones físiques autònomes de temporada i que s’han vist afectades directament o indirectament pel Reial decret 463/2020, hauran de donar-se d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent. Des de la notificació de la resolució de concessió hauran de mantenir l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajut, l’alta a la Seguretat Social o equivalent i el manteniment de la mitjana dels treballadors contractats en el 2019 des de l’1 de febrer de 2020, si escau, durant 4 mesos com a mínim, fins al 31 de desembre de 2021.

La tramitació de les subvencions serà telemàtica, i constarà de dos fases. Per a la fase 2 es requereix la firma electrònica individual del mateix beneficiari. La convocatòria es publicarà el dia 11 de juliol en el BOIB.

TRÀMIT 1: SOL·LICITUD DE LA CITA PRÈVIA PER A COMENÇAR EL TRÀMIT TELEMÀTIC

Els dies per a la cita prèvia seran del 22 al 26 de juliol. Per a sol·licitar l’assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s’accedirà a un web que es publicarà el dia 11 de juliol en el BOIB. En aquest tràmit només haurà d’introduir-se la identitat del treballador autònom que demana les ajudes (no el representant), el municipi del domicili fiscal, si realitza l’activitat durant tot l’any o si és de temporada, i l’adreça electrònica.

Una vegada introduïts els camps anteriors, el sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol·licitud. La cita prèvia és obligatòria per tal de poder accedir al tràmit 2.

TRÀMIT 2: PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Per a presentar la sol·licitud es requereix firma electrònica. Es tendrà en compte el domicili fiscal del beneficiari, ja que el repartiment dels fons és municipal.

Dins la franja assignada del tràmit 1, s’accedirà al procediment de la seu electrònica que es publicarà en el BOIB el dia 11. És important que el tràmit 2 es realitzi en la franja assignada pel tràmit 1. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del descrit serà inadmesa.

Documentació a aportar en el tràmit 2:

El tràmit mateix durà una declaració responsable, que l’usuari haurà de descarregar, omplir i firmar digitalment i tornar a adjuntar al tràmit telemàtic. En el cas de cessament de l’activitat, haurà d’adjuntar la resolució. En el cas que tengui treballadors contractats, haurà d’adjuntar la VILE.

Per a la resta de documentació, l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears consultarà les dades d’identitat del sol·licitant, la situació en el cens sobre l’impost d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, la situació quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i la vida laboral, tret que hi hagi una oposició expressa de l’interessat a aquesta consulta, que haurà d’aportar.

Més informació: https://bit.ly/31tHJm5