Objecte:
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre ipublicació de les convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es publica l’extracte de la convocatòria d’ajudes més amunt esmentades. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020.

Quantia de l’ajut:

La quantia màxima de les ajudes que es podrà concedir en aquesta convocatòria és de 500.000,00 €, que s’imputaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 430 47905 del pressupost 2020, dels quals, el 50% serà finançat per el propi Ajuntament de Sant Josep i el 50% restant per el Consell Insular d’Eivissa, segon conveni signat en data 27 de maig de 2020. Les quantitats per línia seran les següents:

1. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I QUANTIA:

—Línies 1: aquestes línies tindran un màxim de 300.000 euros en total i aniran destinades a empreses (ja siguin persones físiques, jurídiqueso la seua agrupació) l’obertura de les quals sigui tot l’any, entenent-se com aquelles empreses amb obertura igual o superior a 9 mesos durant
l’exercici anterior. Segons la seua situació les quantitats màximes seran les següents:

Línia 1a: Empreses sense treballadors a càrrec seu quan l’activitat que desenvolupen s’hagi vist afectada pel tancament d’establiments segons el que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, la quantia màxima serà de 1.500,00 euros. Empreses en la mateixa situació, però amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), la quantia màxima serà de 2.000,00 euros. En el cas de les empreses amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), i amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), la quantia màxima a percebre serà de 1.500,00 euros.

Línia 1b: empreses sense treballadors a càrrec seu quan l’activitat que desenvolupen no s’hagi vist afectada pel tancament d’establiments segons el que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, sempre que hagin patit una reducció de la facturació el mes següent a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma almenys del 60%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma, la quantia màxima serà de 1.275,00 euros.

Empreses en la mateixa situació, però amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), la quantia màxima serà de 1.700,00 euros. En el cas de les empreses amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), i amb un expedient de regulació temporal d’ocupació
(ERTO), la quantia màxima a percebre serà de 1.275,00 euros.

En el cas que la microempresa o l’autònom hagi començat l’activitat en un temps inferior a sis mesos des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, només computaran els mesos de facturació que hagi estat obert.

—Línies 2: aquestes línies tindran un màxim de 200.000 euros en total i aniran destinades a empreses (ja siguin persones físiques, jurídiques o la seua agrupació) l’obertura de les quals sigui inferior a tot l’any (temporada), entenent-se com aquelles empreses amb obertura inferior a 9 mesos i superior a 4 mesos durant l’exercici anterior.
Segons la seua situació les quantitats màximes seran les següents:

Línia 2a: empreses sense treballadors a càrrec seu quan l’activitat que desenvolupen s’hagi vist afectada pel tancament d’establiments segons el que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, la
quantia màxima serà de 1.275,00 euros.

Empreses en la mateixa situació, però amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), la quantia màxima serà de 1.700,00 euros.

En el cas de les empreses amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), i amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), la quantia màxima a percebre serà de 1.275,00 euros.

Línia 2b: Empreses sense treballadors a càrrec seu quan l’activitat que desenvolupen no s’hagi vist afectada pel tancament d’establiments segons el que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, sempre que hagin patit una reducció de la seua facturació el mes següent a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma almenys del 60%, en relació amb la mitjana efectuada en la totalitat del període d’obertura de la temporada anterior (any 2019) a la declaració de l’estat d’alarma, la quantia màxima serà de 1.125,00 euros.

Empreses en la mateixa situació, però amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), la quantia màxima serà de 1.500,00 euros.

En el cas de les empreses amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), i amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), la quantia màxima a percebre serà de 1.125,00 euros. En el cas que la microempresa o l’autònom hagi començat l’activitat
en un temps inferior a sis mesos des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, només computaran els mesos de facturació que hagi estat obert.

2.- CONDICIONS, SOL.LICITUD, TERMINI DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ.