Descripció:
L’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears ha publicat la convocatòria de subvencions per donar suport a projectes d’acceleració de les indústries culturals i creatives i l’obtenció d’habilitats emprenedores i financeres.

Els beneficiaris són professionals inscrits en el règim especial de treballadors autònoms, pimes, microempreses, i persones físiques que manifesten el compromís de constituir-se com a empreses o autònoms en el moment de rebre l’ajuda. Els beneficiaris han de pertànyer al sector de les ICC i desenvolupar una activitat econòmica vinculada a la creació, producció, distribució, exhibició o comercialització.

Organisme emissor: Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears
Data des-de: jueves, 13 de julio de 2023
Data fins al: domingo, 30 de julio de 2023
Categoria: Ajutssubvencions
Adreçat a:
Temes:
Àmbit: islasBaleares

Enllaços:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5719710
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/95/1140700
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2023/95/1140699