L’objecte d’aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics.

🖥️ Equipament informàtic
💡 Eficiència energètica
♿Accessibilitat
💺Mobiliari
🏪 Rètols i rètols
⚒️Obres i reformes

Poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns, amb establiment en territori de les Illes Balears ja existent, amb seu social a les Illes Balears, que realitzin venda presencial.

Data límit presentació: 14 d’abril.
Termini per a realitzar la justificació: fins al 15 de setembre

Per a més informació:
https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/6087623