Ajuts per a projectes d’internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears

  La conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball convoca els ajuts per a projectes d’internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears, com instrument per fomentar la cooperació empresarial, la modernització del comerç i els serveis, així com per fomentar la promoció comercial i la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears. Ambdós objectius s’aconsegueixen amb la subvenció de les despeses generades dintre dels projectes d’internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears.

  Els beneficiaris d’aquests ajuts són les microempreses i pimes incloses dins el concepte d’empresa, les empreses emergents (startups), cooperatives, autònoms, emprenedors, les microempreses, i la resta de petites i mitjanes empreses de les Illes Balears, que exerceixen una activitat de comerç, de serveis o industrial, i que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació d’aquesta convocatòria, i que es trobin en un procés d’internacionalització. També s’hi inclouen les Associacions empresarials de les Illes Balears, vàlidament constituïdes, que realitzin accions de internacionalització o promoció exterior dirigides a PIMES, que el 25% de les seves empreses associades siguin PIMES i que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació d’aquesta convocatòria; així com els clústers empresarials de les Illes Balears, vàlidament constituïts, que realitzin accions d’internacionalització o promoció exterior dirigides a PIMES, que el 25% de les seves empreses associades siguin PIMES i que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació d’aquesta convocatòria. S’entén per clúster el grup d’empreses interrelacionades que treballen en un mateix sector econòmic i que col·laboren estratègicament per a obtenir beneficis comuns.

  La quantia està destinada als projectes d’internacionalització presentats per les empreses o autònoms, i es subvencionarà el 50% del cost elegible presentat, amb un màxim de 20.000 euros per projecte, així com, als projectes d’internacionalització presentats per les Associacions i els Clústers, es subvencionarà el 50% del cost elegible presentat, amb un màxim de 25.000 euros per projecte.

  Es subvencionaran les despeses realitzades en el període de l’1 d’octubre de 2021 fins al 4 d’octubre de 2022.

  El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació de la resolució al BOIB. (del 16 de desembre de 2022 al 16 de gener de 2023). Les sol·licituds se resoldran per rigorós ordre d’entrada.

  Accés als tràmits telemàtics
  Més informació
  BOIB