Treballadors autònoms que es trobin en baixa per maternitat o paternitat, adopció o risc durant l’embaràs o lactància

  Organisme emissor: Ministeri de Treball i Economia Social
  Data des-de: dissabte, 01 de gener de 2021
  Data fins al: dissabte, 31 de desembre de 2022
  Categoria: Ajutssubvencions
  Adreçat a:
  Temes:
  Àmbit: Espanya

  Descripció:
  QUANTIA:

  100% de la quota que resulti d’aplicació sobre la base mitjana que tingués el treballador en els 12 mesos anteriors a la data en la qual s’aculli a aquesta mesura, el tipus de cotització obligatori que correspongui per raó de la seva activitat. Aquesta bonificació serà compatible amb l’establerta en el Reial decret llei 11/1998.

  DURADA:

  La durada serà durant el període de descans; mínim un mes.

  NORMATIVA:

  Article 38 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut de l’Empleat Autònom, modificada per la Llei 6/2017, de 24 d’octubre per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i s’adopten les mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’economia social.

  Enllaços:
  https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-17992-consolidado.pdf
  http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf
  https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-13409-consolidado.pdf
  https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf