Comptabilitza la prestació amb el treball per compte pròpia

  Organisme emissor: Ministeri de Treball i Economia Social
  Data des-de: divendres, 01 de gener de 2020
  Data fins al: dilluns, 28 de febrer de 2022
  Categoria: Altres
  Adreçat a:
  Temes:
  Àmbit: Espanya

  Descripció:
  Si està percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu i ha cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral, i es dóna d’alta com a treballador o treballadora per compte propi, podrà continuar percebent la prestació que li correspongui, mentre estigui treballant per compte propi, durant un màxim de 270 dies o durant el temps inferior que li quedi per percebre, sempre que sol·liciti la compatibilitat en l’improrrogable termini de 15 dies a comptar des de la data d’inici de l’activitat per compte propi.

  Enllaços:
  https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/trabajo-como-autonomo.html