Convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-22 o programa equivalent, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 2021-22

  Fecha desde: 10 de gener de 2022
  Fecha fin: 4 de febrer de 2022
  Categoría: Educació
  Ámbito: Espanya

  Descripció:
  S’aprova la convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-22 en centres docents
  sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria
  d’Educació i Formació Professional.

  L’objectiu d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes als centres que imparteixen educació primària o secundària (ESO), amb alumnat
  empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs
  2021-22 o programa equivalent, la finalitat del qual sigui facilitar la disposició de llibres de text o altre material didàctic, propietat del centre,
  a les famílies a l’efecte de generar un estalvi econòmic i mediambiental a través de la reutilització.

  Requisits generals

  Podran acollir-se a aquesta convocatòria els centres que dins el curs 2021-22 estiguin adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-22, o programa equivalent en centres docents sostenguts amb fons públics que imparteixin estudis d’educació primària o d’educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació. Els centres que vulguin acollir-se a aquesta convocatòria hauran de complir els següents requisits:
  a. Tenir alumnat de primària o secundària obligatòria, empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia durant el curs 2021-22, que es beneficiï del Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-22 o programa equivalent.
  b. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
  c. No trobar-se incurs en cap de les causes d’incompatibilitat i complir els requisits que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  d. Acreditar el compliment d’obligacions en matèria de reintegrament de subvencions que estableix l’art. 25 del RLGS.

  Enllaços:
  BOIB nº170