Auxiliar Tècnic/a Sociosanitari/a

  17/07/2020 – Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència de les Illes Balears

  Núm. oferta: 04 2020 001637

  Ocupació sol·licitada: Auxiliar Tècnic/a Sociosanitari/a

  Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia

  Funcions: Realitzar i supervisar la higiene i les necessitats bàsiques de les persones usuàries.Organitzar i emplenar la documentació bàsica establerta de cada una de les personesusuàries, i anotar-hi les incidències.Efectuar els canvis posturals prescrits sota la supervisió i amb la col·laboració, si escau, del personal d’infermeria, i fer els llits de les persones usuàries enllitades. Col·laborar en el control d’infeccions, i aplicar les mesures correctes per eliminar excrecions i per a la recollida i el transport de mostres.Col·laborar en l’administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica, amb exclusió de la via parenteral, per indicació del personal d’infermeria. Així mateix, aplicar ènemes de neteja, excepte en els casos greus.Realitzar les cures post mortem seguint els protocols establerts.Rebre els carros del menjar, distribuir-los, servir el menjar i administrar correctament els aliments a les persones usuàries.Preparar les persones usuàries per als trasllats, i dur a terme les actuacionsd’acompanyament, vigilància i suport. Ajudar les persones usuàries a fer les activitats i els exercicis de manteniment i entrenament psicològic, de rehabilitació i ocupacional, d’acord amb les orientacions dels professionals competents. Participar amb l’equip multidisciplinari i interdisciplinari en la planificació i l’organització de les activitats rehabilitadores, ocupacionals i de lleure.Reposar i gestionar el material dels carros de la seva unitat: col·locació i conservació. Aprovisionar i reposar el material sanitari i d’higiene personal de les diferents plantes i dependències: col·locar i traslladar, en absència de zeladors. Netejar els carretons de cures de planta.Col·laborar i complir els requisits perquè els alumnes en pràctiques puguin dur a terme les pràctiques formatives, si escau.Assistir a les comissions de selecció de personal.En general, dur a terme totes les activitats referents a la seva titulació.

  Inscripcions: https://bit.ly/38URfjN