Tècnic/a Integrador/a Social

  07/08/2020 – Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència de les Illes Balears

  Núm. oferta: 04 2020 001819

  Ocupació sol·licitada: Tècnic/a Integrador/a Social

  Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia

  Funcions: Programar i proposar activitats d’integració social per a les persones usuàries, aplicant els recursos i estratègies metodològiques més adequades. Dirigir la implementació de les actuacions d’integració social coordinant les actuacions necessàries per dur-les a terme amb l’equip interdisciplinar i supervisar la realització de les activitats amb criteris de qualitat. Dissenyar activitats d’atenció a les necessitats físiques i psicosocials en funció de les característiques de les persones usuàries i del context, controlant i avaluant el desenvolupament de les mateixes. Implementar activitats de suport psicosocial, d’entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social, d’inserció laboral i ocupacional, mostrant una actitud respectuosa amb l’intimitat de les persones, avaluant el desenvolupament dels mateixos i l’ajustament al itinerari prefixat. Organitzar activitats de suport en la gestió domèstica en funció de les característiques d’unitat de convivència, controlant i avaluant el desenvolupament de les mateixes, si escau. Dins la seva àrea de competència professional, planificar el Pla individual d’Atenció i col•laborar amb la seva revisió conjuntament amb l’equip interdisciplinari. Realitzar totes les actuacions administratives i registres necessaris pel seguiment i avaluació de les activitats de la vida diària de les persones usuàries. Tutoritzar les persones usuàries. Acompanyar i guiar a les persones usuàries en les seves activitats de vida diària i activitats de vida independent. Vetllar pel compliment dels drets i els deures dels residents conjuntament amb la resta de personal. Mantenir relacions fluides amb les persones usuàries i les seves famílies així com amb l’equip interdisciplinari col•laborant en la resolució de conflictes. 0Comunicar al seu superior les incidències o les anomalies observades en el desenvolupament de les seves funcions.

  Inscripcions: https://bit.ly/2TgDczb