Una vegada avaluada la idea, realitzat el pla d’empresa i escollida la forma jurídica que més et convé, ara és el moment de crear l’empresa, servei que t’oferim en el PUNT D’ATENCIÓ A L’EMPRENEDOR, on de manera telemàtica podem donar d’alta (i baixa) les següents formes societàries: Empresari Individual (Autònom) i Societat Limitada, evitant així desplaçaments per realitzar els tràmits de constitució.

Per a la tramitació telemàtica caldrà que el dia de la cita portis els documents següents:

ALTA COM A EMPRESARI INDIVDUAL (AUTÒNOM) 

  • Fotocòpia i original del DNI i d’un document on aparegui el teu número de la Seguretat Social, per exemple la targeta Sanitària.
  • Epígraf(s) del IAE on desitges enquadrar-te i CNAE (Codi Nacional d’Activitat Econòmica); Ho pots obtindre telefonant a l’Agència Tributària 901 33 55 33
  • Número del compte bancari on domiciliar el pagament del Règim Autònom de la Seguretat Social.

ALTA D’UNA SOCIETAT LIMITADA  

  • Certificat Negatiu de la Denominació Social, nom de l’empresa a constituir. Ho has de registrar prèviament en la web del Registre Mercantil Central.
  • Fotocòpia i original del DNI i d’un document on aparegui el teu número de la Seguretat Social (per exemple la targeta Sanitària) de totes les persones sòcies.
  • En el cas de socis/es casats/des serà necessari aportar també DNI del o de la cònjuge i règim matrimonial.
  • Domicili de l’empresa i metres del local on es va a desenvolupar l’activitat.
  • Epígraf(s) del IAE on desitges enquadrar l’empresa i CNAE (Codi Nacional d’Activitat Econòmica); ho pots obtindre telefonant a l’Agència Tributària 901 33 55 33
  • Número del compte bancari on domiciliar el pagament del Règim Autònom de la Seguretat Social. En el cas que ja estigues d’alta en el RETA serà necessari el mateix número de compte on tens domiciliat el pagament.