Ajudes dirigides a l’impuls de la innovació oberta a través de casos d’èxit de col·laboració empresa&startup, que ajudin al creixement i transformació digital de les empreses vinculades a qualsevol sector mitjançant la resolució dels reptes d’innovació.

Organisme emissor: Ministeri d’indústria, comerç i turisme
Data des-de: mi�rcoles, 14 de septiembre de 2022
Data fins al: s�bado, 14 de octubre de 2023
Categoria: Ajutssubvencions
Adreçat a:
Temes:
Àmbit: Espanya

Tipologia de projectes

Projectes d’assessorament en matèria d’innovació en transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l’economia circular en el model de negoci de la pime, amb l’objectiu de donar resposta a reptes plantejats en empreses que busquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies emergents.

S’entén per tecnologies emergents: Intel·ligència artificial; internet de les coses; tecnologies de processament massiu de dades i informació; computació d’alt rendiment; computació en el núvol; blockchain; processament de llenguatge natural; ciberseguretat; biometria i identitat digital; biotech i medical devices; robòtica; computació quàntica; analítica avançada de dades/edge computing; tecnologia de cadena de blocs; realitat virtual i augmentada; impressió 3D i fabricació additiva; algorismes verds o nanotecnologia, entre altres.

Les tipologies d’actuació podran ser qualsevol de les següents:

Projectes per a la generació d’innovació a través de la resolució de reptes tecnològics d’empreses, sectors, ciutats i/o missions que serveixin per a trencar bretxes socials, generacionals, i territorials.
Actuacions d’assessorament en matèria d’innovació en l’àmbit tecnològic, amb l’objectiu de donar resposta a reptes plantejats en empreses que busquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies disruptives.
Actuacions encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per a desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents.
Actuacions de demostració, adaptació i personalització de diverses tecnologies, proves i experimentació amb tecnologies digitals, transferència de coneixements i tecnologia, tests de validació, proves de concepte, producció de prototips etc.
No s’admetran com a actuacions subvencionables aquells productes o serveis descrits anteriorment que simplement formin part del propi catàleg de productes/serveis de l’entitat beneficiària.

Beneficiaris

Pimes amb domicili fiscal a les Illes Balears, de qualsevol sector, exceptuant les empreses que operin en els sectors de l’agricultura, ramaderia, sivicultura, pesca i la construcció.

Període finançable

Des de la resolució de la concessió de les ajudes fins a un màxim de 8 mesos des de la data de publicació d’aquesta.

Conceptes finançables

Despeses de contractació de serveis d’assessorament i suport en matèria d’innovació en la mesura en què estiguin dedicats al projecte d’innovació oberta del programa Activa Startups. Aquests serveis hauran de ser realitzats per empreses considerades startups.

Es considera Startup les empreses que compleixin els següents requisits:

No tenir més de cinc anys d’antiguitat des de la data d’inscripció en el Registre Mercantil de l’escriptura pública de constitució, amb caràcter general, o de set en el cas d’empreses de biotecnologia, energia, o industrial.
No haver sorgit d’una operació de fusió, escissió o transformació. Els termes concentració o segregació es consideren inclosos en les anteriors operacions.
Tenir la seva seu social, domicili social o establiment permanent en la comunitat autònoma d’Extremadura.
El 60% de la plantilla haurà de tenir un contracte laboral a Espanya o contractes mercantils en l’àmbit de la Unió europea.
No distribuir ni haver distribuït dividends.
No cotitzar en un mercat regulat ni en un sistema multilateral de negociació.
Modalitat i quantia de les ajudes

SUBVENCIÓ: de fins al 100% amb un import màxim de 40.000 €.
Aquestes ajudes tenen el caràcter d’ajuda de minimis pel que la quantia total de les ajudes de minimis concedides a una empresa no podran excedir de 200.000 € en un període de tres exercicis fiscals.

Cobrament de l’ajuda

El pagament s’efectuarà una vegada justificada i comprovada la realització de les accions subvencionades i la despesa total de les mateixa.

Enllaços:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2021/Paginas/programa-“Activa-Startups”-pymes-ayudas-40-000-euros-innovacion-.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/20211222%20np%20activa%20startup-eoi.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21192.pdf
https://eoi.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=107