Ampliació del crèdit destinat a la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització dels comerços detallistes .

  Ampliació del crèdit destinat a la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització dels comerços detallistes.

  La conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, mitjançant resolució, amplia el crèdit destinat a la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID19 (BOIB núm. 101, de 4 de juny de 2020). D’acord amb el punt quart de la Resolució de convocatòria, l’import econòmic és d’1.009.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària.

  Les actuacions que es poden subvencionar són les següents:

  • Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
  • Inversions que impliquin un avenç cap una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
  • Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
  • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.
  • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment (retolació comercial, interior i exterior).
  • Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l’establiment.
  • Despeses corrents produïdes durant l’estat d’alarma, a aquells beneficiaris que hagin duit a terme alguna de les actuacions descrites en els punts anteriors i que s’hagin vist afectats per la crisi sanitària del COVID-19.
  • Obres i reformes generals per adaptar el local a les mesures de protecció a causa de la situació provocada per la COVID-19.

  Beneficiaris:

  Els beneficiaris han de ser titulars de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis, amb establiment físic en territori de les Illes Balears ja existent, amb seu social a les Illes Balears, i han de complir els requisits que estableix l’article 4 de l’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d’abril de 2008.

  El sector del comerç ha estat un dels sectors més afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

  Aquest sector ha fet un gran esforç per adaptar-se a la nova situació creada per la crisi sanitària de la COVID-19 i ha hagut de fer més inversió de la prevista, incloent-hi un seguit de mesures i recomanacions amb especial atenció al context ocasionat per la COVID-19, que ha obligat el comerç a adaptar-se per millorar la competitivitat, així com per garantir unes mesures de seguretat concretes.