Tècnic/a superior en prevenció de risc laborals

  11/08/2020 – Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència de les Illes Balears

  Núm. oferta: 04 2020 001819

  Ocupació sol·licitada: Tècnic/a superior en prevenció de risc laborals

  Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia

  Funcions: Realitzar avaluacions de riscos reservades al nivell superior. Proposar mesures per al control i reducció dels riscos a la vista dels resultats de l’avaluació. Realitzar activitats d’informació i formació de treballadors, a tots els nivells, i en les matèries pròpies de l’àrea de la seva especialització. Vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball que tingui assignades. Participar en la planificació de l’activitat preventiva a desenvolupar en les situacions en les quals el control o reducció dels riscos suposin la realització d’activitats diferents, que impliquin la intervenció de distints especialistes. Assistir, col•laborar i/o dirigir les actuacions a desenvolupar en casos d’emergència i primers auxilis. Col•laborar amb els serveis de prevenció aliens, i altres professionals i/departaments en matèria preventiva. Assistir a les comissions de selecció de persona, si escau. En general, dur a terme totes les activitats referents a la seva titulació que, malgrat que no s’hagin especificat abans, li encomani el seu superior jeràrquic, sempre que estiguin incloses en l’exercici de la seva tasca professional.

  Inscripcions: https://bit.ly/2TgDczb