Resum de la convocatòria d’ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGeneration UE).

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts:

Empreses del sector del comerç que tinguin la consideració de pime.

L’activitat principal desenvolupada en l’establiment haurà de quedar dins d’algun dels següents epígrafs de l’Impost d’activitats Econòmiques: 641, 642, 643, 644, 645, 647.1, 647.2, 647.3, 647.4, 651, 652.2, 652.3, 652.4, 653, 656, 657, 659, 661.3 i 662.

Associacions sense ànim de lucre del sector comercial, entitats associatives que integrin diverses associacions de comerciants, federacions i confederacions.

PROJECTES SUBVENCIONABLES

Són subvencionables aquells projectes d’inversió duts a terme en la comunitat autònoma de les Illes Balears i que englobin una o diverses de les següents actuacions subvencionables:

o Activitats dirigides a la transformació digital.
o Actuacions dirigides a la transformació del punt de venda.
o Sostenibilitat i economia circular.
o Cadena de subministrament i traçabilitat.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin de manera inequívoca a la realització de les activitats subvencionables descrites anteriorment i que es derivin dels conceptes descrits en l’article 21.3 de la convocatòria.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

La inversió mínima corresponent a les despeses que es considerin subvencionables, exclòs tot tipus d’impostos, serà de 2.000 euros.

La inversió màxima subvencionable serà de 80.000 euros (IVA exclòs).

L’aportació de l’Administració autonòmica prevista suposarà el 100% de la inversió subvencionable.

RÈGIM DE CONCESI

El procediment de concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria es tramitarà en règim de concurrència no competitiva pel que no es realitzarà valoració comparativa amb altres propostes i les resolucions de concessió es realitzaran per ordre de presentació de sol·licituds una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de la situació o actuació subvencionable així com del compliment de la resta de requisits exigits, fins a l’esgotament del crèdit pressupostari assignat en la convocatòria.

TERMINIS

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS Des del dia 21 de desembre de 2022 fins al 01 de febrer de 2023 (tots dos inclosos).

TERMINI D’EXECUCIÓ I PAGAMENT DE LES DESPESES OBJECTE DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

Les activitats o despeses objecte de les sol·licituds hauran d’executar-se i pagarse en el període comprès entre el 15 de desembre de 2022 i el 30 d’abril de 2023 (tots dos inclosos) .

TERMINI PER A JUSTIFICAR I SOL·LICITAR EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

El termini per a justificar la realització de les activitats subvencionades i per a sol·licitar el pagament de la subvenció s’establirà en la Resolució de concessió que en cap cas serà posterior al 30 d’abril de 2023.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els sol·licitants hauran d’aportar la documentació establerta en l’article 29 de la convocatòria.

PAGAMENT DE LES FACTURES

No s’admetran factures justificatives inferiors a 500 euros (IVA inclòs).

Només s’admetrà el pagament en metàl·lic en factures o documents justificatius de la despesa de quantia inferior a 600 euros per proveïdor, amb un màxim de 1.000 euros per expedient (IVA inclòs).

Els justificants de la inversió subvencionada, és a dir, les factures i els seus pagaments, hauran d’estar inclosos dins del període d’elegibilitat comprès entre el 15 de desembre de 2022 i el 30 d’abril de 2023.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

1. OBLIGATS A RELACIONAR-SE A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS

Conforme a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions per a efectuar qualsevol tràmit d’aquest procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

Les persones jurídiques.
Les entitats sense personalitat jurídica.
Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

En aquest cas heu de realitzar el tràmit telemàtic disponible en el procediment publicat en la Seu Electrònica d’aquesta Administració.

2. NO OBLIGATS A RELACIONAR-SE A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS

A més de l’opció prevista en el punt anterior, els subjectes no obligats a relacionar-se electrònicament podran presentar les sol·licituds de manera presencial en les oficines de registre de l’Administració autonòmica o en qualsevol dels altres llocs establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a presentar la documentació en una oficina de registre han de demanar cita prèvia telefonant al 012 o, de manera telemàtica, en el següent enllaç: cita prèvia web

CONTACTE

Si després de llegir detingudament la convocatòria teniu algun dubte, no dubteu a contactar-nos: o infocomerc@dgce.caib.es o 971177000, extensions 63673 i 62858

Trobareu tota la informació de la convocatòria a l’enllaç següent de la Direcció General de Comerç https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5504658&coduo=57&lang=ca