La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica publica les bases reguladores i aprova la convocatòria d’ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per als exercicis 2022 i 2023.

Qui?

Poden ser beneficiaris d’aquesta ajuda:

 1. Empreses del sector comerç que tinguin consideració de PIME
 2. Associacions sense ànim de lucre del sector comercial, entitats associatives que integrin diverses associacions de comerciants, federacions i confederacions.

Què? 

Són objecte de la subvenció els projectes que es desenvolupin a les Illes Balears en matèria de:

 1. Activitats dirigides a la transformació digital:
 • Millora de l’atenció, la relació i el coneixement de client, i la seva fidelització, mitjançant l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada.
 • Inversió en la transformació digital dels establiments comercials per incorporar, mantenir o millorar les funcionalitats de la venda a través de canals digitals que fomentin l’omnicanalitat dels models de negoci i millorin l’experiència de compra a l’entorn digital dels clients.
 • Publicitat, comunicació i visibilitat a diferents mitjans o suports digitals mitjançant la utilització de noves tecnologies.
 • Mètriques i anàlisi sobre el mercat, la competència o el SEO.
 • Solucions en ciberseguretat.
 • Plataformes per a la millora de la comunicació interna dins d’un negoci, entre negocis o altres figures d’interès per a l’emprenedoria d’accions conjuntes que reportin benefici mutu i que millorin la forma de treball, així com l’atenció i l’afluència dels clients.
 • Creació i millora de webs.
 • Desenvolupament d’aplicacions informàtiques dissenyades per a telèfons mòbils intel·ligents (app) o altres tipus de dispositius o mitjans digitals que serveixin per promocionar productes i serveis.
 • Creació de solucions conjuntes de venda omnicanal.
 • Millora a l’accessibilitat dels continguts digitals per a persones amb discapacitat
 1. Actuacions dirigides a la transformació del punt de venda
 • Digitalització de la gestió al comerç, mitjançant l’optimització, integració o automatització d’una o diverses operacions de gestió interna del negoci, incloent-hi des de la relació amb proveïdors fins al client final.
 • Adquisició d’eines tecnològiques per a la realització d’autodiagnòstics sobre la viabilitat del negoci, la presa de decisions, la seva potencial transmissió o el relleu generacional.
 • Millores en el procés de venda que, mitjançant la incorporació de noves tecnologies, facilitin la recollida de comandes a través de fórmules omnicanal a l’establiment o àrea comercial.
 • Incorporació de tècniques de màrqueting relacional digital o de millora a la relació amb els clients.
 • Instal·lació de punt de lliurament intel·ligents.
 1. Despeses relatives a la sostenibilitat i economia circular:
 • Inversions per reduir el consum d’entrades per part del comerç i dels consumidors en els seus establiments, i la substitució d’aquests per altres alternatives més respectuoses amb el medi ambient.
 • Optimització de les operacions de distribució comercial, lliurament i devolució del producte o del residu quan escaigui, mitjançant l’adopció de noves tecnologies i ecosistemes col·laboratius que disminueixin els costos i l’impacte mediambiental, en prestar especial atenció a la darrera milla.
 • Instauració de processos amb base tecnològica TIC per a la correcta separació dels residus (bioresidus, paper, plàstic, vidre, etc.) per al seu posterior reciclatge i valorització
 1. Despeses relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat:
 • Plataformes col·laboratives productor local, pime comercial i distribuïdor que garanteixin la seva interacció i col·laboració.
 • Despeses per impulsar la integració de proveïdors locals o de km 0 a les webs de comerç electrònic dels distribuïdors.
 • Inversions en noves tecnologies que permetin conèixer la traçabilitat del producte o altres característiques d’aquest en tot el canal de distribució, tant al lineal com durant el seu enviament i distribució.
 • Optimització de l’assortiment ofert en el lineal físic i en línia.
 • Sistemes que millorin la càrrega i les descàrregues en les àrees comercials urbanes, mitjançant l’obertura en remot de les persianes per tercers, bé sigui a través d’una web, d’una app o d’un sistema de codis enviat pel comerciant, en temps real o diferit i amb garanties de seguretat per al comerciant.
 1. També són subenvicionables:
 • Implantació de centres comercials a cel obert digitals.
 • Aplicacions que facilitin informació sobre l’oferta comercial, juntament amb elements del patrimoni arquitectònic, històric o cultural propers al lloc o la convocatòria de esdeveniments culturals o artístics, per tal de fomentar el turisme en diferents àmbits: gastronòmic, cultural i de compres.

En qualsevol cas no són subencionables:

 1. Els impostos indirectes (IVA), així com l’impost sobre la producció, els serveis i la importació (IPSI).
 2. Projectes que no respectin plenament les normes i prioritats de la Unió Europea en matèria climàtica i mediambiental i el principi de «no causar un perjudici significatiu».
 3. Despeses corresponents a les retribucions ordinàries del personal fix o eventual laboral que tengui una relació laboral dependent de les entitats beneficiàries: comunitats i ciutats autònomes.
 4. Despeses corrents per al funcionament de les entitats beneficiàries finals, associacions i pimes, que incloguin arrendaments, adquisició de material i subministraments, o despeses corrents en general.
 5. Autoritzacions administratives, llicències, permisos, cost d’avals i/o fiances, multes, taxes, impostos o tributs.
 6. Qualssevol despeses associades a gestions, contractacions, consultes o tràmits administratius, tot i ser necessàries per a l’obtenció de permisos o llicències.
 7. Assegurances subscrites pel sol·licitant.
 8. Despeses financeres, reestructuracions de passiu o re-finançaments, circulant i altres impostos o taxes. Així mateix, no són subvencionables les despeses bancàries de qualsevol tipus d’operació, així com les que generin autofacturació.
 9. Immobles i articles d’exposició i de prova susceptibles de venda posterior al públic i la instal·lació expositors de caràcter temporal.
 10. Costos associats a sancions penals, així com despeses de procediments judicials.
 11. Qualsevol despesa d’operació i manteniment de les actuacions o despeses pròpies de l’administració.
 12. No són subvencionables despeses d’arrendament d’establiments o despeses corrents de l’activitat del beneficiari.
 13. Els treballs realitzats per la mateixa empresa o associació sol·licitant de la subvenció ni aquelles actuacions quan el venedor dels actius o el prestador de l’activitat fos la pròpia empresa o associació sol·licitant o es donés un supòsit anàleg del qual pogués derivar autofacturació.
 14. Vehicles ni elements de transport.
 15. No se subvencionen actuacions relacionades amb l’adaptació de l’activitat comercial al COVID-19.
 16. No seran subvencionables telèfons mòbils, telèfons intel·ligents (smartphones), ordinadors de sobretaula, portàtils o tauletes.

Quant?

 • La inversió mínima corresponent a les despeses que es considerin subvencionables, exclòs tot tipus d’impostos, serà de 2.000 euros.
 • La inversió màxima subvencionable serà de 80.000 euros (IVA exclòs).
 • L’aportació de l’Administració autonòmica prevista suposarà el 100% de la inversió subvencionable.

Com?

El procediment de concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria es tramitarà en règim de concurrència no competitiva pel que no es realitzarà valoració comparativa amb altres propostes i les resolucions de concessió es realitzaran per ordre de presentació de sol·licituds una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de la situació o actuació subvencionable així com del compliment de la resta de requisits exigits, fins a l’esgotament del crèdit pressupostari assignat en la convocatòria.

Quan?

 • Termini de presentació de les sol·licitudsdes del 21 de desembre de 2022 fins a l’1 de febrer de 2023 (tots dos inclosos).  
 • Termini d’execució i pagament de les desepeses subvencionables: les es activitats o despeses objecte de les sol·licituds hauran d’executar-se i pagar-se en el període comprès entre el 15 de desembre de 2022 i el 30 d’abril de 2023 (tots dos inclosos) .
 • Termini per a justificar i sol·licitar el pagament de la subvenció: el termini per a justificar la realització de les activitats subvencionades i per a sol·licitar el pagament de la subvenció s’establirà en la Resolució de concessió que en cap cas serà posterior al 30 d’abril de 2023.

Enllaç al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11669/668008/ordre-35-2022-del-conseller-de-transicio-energetic