OFERTES DE FEINA 2020

Ocupació sol·licitada: Metge/essa

: 04 2020 003527
Entitat: Fundació d’Atenció i Suport a la Dependencia de les Illes Balears
: Sant Josep de sa Talaia
: 12/01/2021

– Realitzar els exàmens mèdics i els diagnòstics, i prescriure els tractaments més adequats en cada cas, per dur a terme les teràpies preventives i assistencials i els programes de mobilització i rehabilitació de les persones usuàries del centre residencial. – Elaborar els informes mèdics que li siguin requerits i mantenir actualitzades les dades del document de control assistencial de cada persona usuària. – Participar amb l’equip tècnic en l’elaboració del PIA (pla individual d’atenció interdisciplinària) del centre residencial. – Informar els familiars sobre l’estat de salut de les persones usuàries. – Programar i supervisar els menús i les dietes alimentàries de cada persona usuària i registrar-los en el seu expedient sanitari. – Supervisar el treball del personal sanitari i l’estat sanitari del centre residencial. – Certificar les defuncions de les persones usuàries que es produeixin al centre residencial. – Custodiar i actualitzar les històries clíniques i els altres documents relatius a la salut de les persones usuàries conjuntament amb l’equip d’infermeria. – Tramitar la facturació de receptes manejant aplicacions informàtiques. – Planificar, controlar, mantenir reunions periòdiques i fer el seguiment i l’avaluació dels alumnes en pràctiques, si escau. – Assistir a les comissions de selecció de personal. – Col•laborar en l’elaboració d’informes, estadístiques i memòries del centre. – En general, dur a terme totes les activitats referents a la seva titulació que, malgrat que no s’hagin especificat abans, li encomani el seu superior jeràrquic, sempre que estiguin incloses en l’exercici de la seva tasca professional.
Més informació: https://soib.es/

 

Ocupació sol·licitada: JARDINER/A ( 2 llocs vacants)

Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia.

Empresa: Ibiza Green (Empresa de serveis de jardineria ubicada a Eivissa)

Data d’inici: 01/01/2021

Durada: Contracte Indefinit a jornada completa.

Dades addicionals
Funcions: Empresa de serveis de jardineria situada a Eivissa, necessita incorporar un jardiner per dur a terme treballs de poda, tractaments fitosanitaris, neteja, etc., de jardins en clients públics.

Requisits: 

 • Estudis mínims de Cicle formatiu de grau mig de jardineria /paisatgisme
 • Experiència mínima de 2 anys com a jardiner/a
 • Disposar de carnet de manipulador de fitosanitaris. (Bàsic/Qualificat)
 • Carnet de conduir.
 • Resident a l’illa d’Eivissa.
 • Es valorarà capacitat de conducció de maquinaria, no es un requisit exigible.

Condicions: 

 • Jornada completa de 8 hores diàries, horari de 07.00 a 15.00 h de dilluns a divendres.
 • Possibilitat de realitzar hores extres per les tardes.
 • Salari segon conveni nacional de jardineria. Es paguen plusos i hores extres.
 • Salari segon conveni aplicable a la zona, categoria professional i vàlua del candidat/a.
 • Pagament de plusos: toxicitat, altura, conducció vehicles pesats a part.

Envio de CV’s a : sgen@herbusa.es

Ocupació sol·licitada: AUXILIAR DE JARDINER/A ( 3 llocs vacants)

Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia.

Empresa: Ibiza Green (Empresa de serveis de jardineria ubicada a Eivissa)

Data d’inici: 01/01/2021

Durada: Contracte Indefinit a jornada completa.

Dades addicionals
Funcions: Empresa de serveis de jardineria situada a Eivissa, necessita incorporar un jardiner auxiliar per dur a terme treballs de poda, tractaments fitosanitaris, neteja, etc., jardins en clients públics

Requisits: 

 • Estudis mínims no requerits.
 • Experiència mínima d’un 1 anys com a jardiner/a
 • Disposar de carnet de manipulador de fitosanitaris. (Bàsic)
 • Carnet de conduir.
 • Resident a l’illa d’Eivissa.

Condicions: 

 • Jornada completa de 8 hores diàries, horari de 07.00 a 15.00 h de dilluns a divendres.
 • Possibilitat de realitzar hores extres per les tardes.
 • Salari segon conveni nacional de jardineria. Es paguen plusos i hores extres.
 • Salari segon conveni aplicable a la zona, categoria professional i vàlua del candidat/a.
 • Pagament de plusos: toxicitat, altura, conducció vehicles pesats a part.

Envio de CV’s a : sgen@herbusa.es

Ocupació sol·licitada: OFICIAL DE JARDINER/A ( 1 llocs vacants)

Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia.

Empresa: Ibiza Green (Empresa de serveis de jardineria ubicada a Eivissa)

Data d’inici: 01/01/2021

Durada: Contracte Indefinit a jornada completa.

Dades addicionals:

Funcions: 

Empresa de serveis de jardineria ubicada a Eivissa, necessita incorporar un/a oficial jardiner/a per a la realització de feines de supervisió de l’equip i execució de podes, instal·lacions i reparació de reg automatitzat, tractaments fitosanitaris, neteja, etc, de jardins a clients públics.

Requisits: 

 • Estudis mínims de Cicle formatiu de grau mig o superior de jardineria /paisatgisme
 • Experiència mínima de 2 anys com a oficial de  jardiner/a
 • Coneixement de plantes de jardí, interpretació de plànols i capacitat de replanteig d’elements vegetals.
 • Experiència demostrable en muntatge, reparació d’averies i control de sistemes de reg automatitzat.
 • Experiència en tècniques de poda d’arborat i palmeres.
 • Disposar de carnet de manipulador de fitosanitaris. (Bàsic /Qualificat)
 • Carnet de conduir.
 • Es valorarà capacitat de conducció de maquinaria, no es un requisit exigible.
 • Resolució continua d’incidències que puguin anar sorgint al servei.
 • Supervisió  i control dels programes de treball anuals del equip.
 • Supervisió i control diari dels treballadors.
 • Resident a l’illa d’Eivissa.

Condicions: 

 • Jornada completa de 8 hores diàries, horari de 07.00 a 15.00 h de dilluns a divendres.
 • Possibilitat de realitzar hores extres per les tardes o caps de setmana.
 • Salari segon conveni nacional de jardineria. Es paguen plusos i hores extres.
 • Salari segon conveni aplicable a la zona, categoria professional i vàlua del candidat/a.
 • Pagament de plusos: toxicitat, altura, conducció vehicles pesats a part.

Envio de CV’s a : sgen@herbusa.es

 


OFERTA TANCADA

Ocupació sol·licitada: Docent de Certificat de professionalitat del Programa Sant Josep T’informa

Lloc de Feina: Viver municipal en Sant Josep de Sa Talaia.

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Data d’inici: 27/10/2020

Durada: 11 mesos i mig (incorporació immediata)

Dades addicionals
Funcions: Docent del projecte mixt de formació i ocupació “SANT JOSEP T’INFORMA”, que consistirà en:

 • Impartir i avaluar els mòduls del Certificat de Professionalitat ADGG0408 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals.
 • Acompanyar, supervisar i organitzar la part de treball efectiu de l’alumnat-treballador realitzant els desplaçaments necessaris.
 • Gestions i tràmits interns relacionats amb el lloc de feina.

Requisits:

 • Tenir algunes de les següents titulacions:
  • Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres equivalents.
  • Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
  • Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Administració i Gestió
  • Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Gestió de la Informació i Comunicació de la família professional d’Administració i gestió.
 • Nivell de català B2 ( Es realitzarà prova de nivell)
 • S’han de complir els requisits exigits per a impartir el Certificat de Professionalitat ADGG0408.
 • Permís de conduir B i vehicle propi

Grup Professional: A2

Condicions: Contracte d’obra i servei de 11 mesos i mig. Jornada parcial del 80% (34h/s). Horari a determinar, de matins. Salari i inscripcions als baners habilitat fins el dia 8 de desembre a: https://soib.es/es/programes-mixts-formacio-ocupacio-2020-2021-a-partir-de-30-anys/


OFERTA TANCADA

OFERTES DE FEINA CONVOCATORIA REACTIVA 2020

Línia 1. DIRIGIDA A JOVES DESOCUPATS MENORS DE 30 ANYS: DIFUSSIÓ DE LES OFERTES fins al 15/11/2020 

1.Ocupació sol·licitada: 6 Personal de neteja

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia CONVOCATORIA REACTIVA 2020

Dades addicionals 

Funcions: 

 • Realitzar tasques extraordinàries de neteja i desinfecció del material mòbil i de les instal·lacions municipals associades, a causa de l’alerta sanitària generada  pel coronavirus SARSCoV-2 (COVID-19).

Requisits: 

 • Tenir menys de 30 anys.
 • Estar inscrit en el SOIB com a persona desocupada amb la targeta de demandant  d’ocupació en situació d’alta.
 • Ser beneficiari/a del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Altres: Es prioritzarà per les persones residents al municipi.

Durada: 4 mesos.

Salari: 1.167,89 brut mes (inclou plus de residència i prorrata pagues extres)

Jornada: completa , 37,5 hores.

Data prevista incorporació :01/12/2020

Nivell d’estudis: sense estudis

Condicions: Contracte d’obra i servei de 4 mesos. Jornada completa. Horari de 13:30 21h. Inscripcions fins al 15 /11/20 al següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/

2.Ocupació sol·licitada: 4 Operaris/es de serveis múltiples

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia CONVOCATORIA REACTIVA 2020

Dades addicionals 

Funcions: 

 • Manteniment d’edificis municipals i escoles del municipi realitzant tasques de reforç en pintura, petites obres, petites reparacions de fontaneria, neteja viària, petites obres de manteniment jardineria en parcs i jardins.
 • Donar suport a les activitats de promoció cultural i d’oci del municipi realitzant tasques de trasllat del material necessari, muntatge i desmuntatge d’escenaris,  carpes, carrosses, per a la seva instal·lació i/o utilització.
 • Recolzar les activitats operatives d’altres unitats o Àrees.

Requisits: 

 • Tenir menys de 30 anys.
 • Estar inscrit en el SOIB com a persona desocupada amb la targeta de  demandant d’ocupació en situació d’alta.
 • Ser beneficiari/a del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Altres: Es prioritzarà per les persones residents al municipi.

Durada: 4 mesos.

Salari: 1.760,35 brut mes (inclou plus de residència i prorrata pagues extres)

Lloc: a Diferents escoles i edificis municipals del municipi, es tindrà en compte la  proximitat al domicili sempre que sigui possible.

Jornada: completa , 37,5 hores.

Data prevista incorporació :01/12/2020

Nivell d’estudis: sense estudis

Condicions: Contracte d’obra i servei de 4 mesos. Jornada completa. Horari de 8h a  15:30h. Inscripcions fins al 15 /11/20 al següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/

3.Ocupació sol·licitada: 3 auxiliar administratiu/va

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia CONVOCATORIA REACTIVA 2020

Dades addicionals 

Funcions: 

 • Suport administratiu als diferents departaments de l’Ajuntament. Informació i  atenció al públic, presencial i telefònica. Gestió d’expedients. Escaneig i arxiu de  documentació. Preparació de correspondència. Fotocòpies i altres funcions  derivades del perfil de l’ocupació.

Requisits: 

 • Tenir menys de 30 anys.
 • Estar inscrit en el SOIB com a persona desocupada amb la targeta de  demandant d’ocupació en situació d’alta.
 • Ser beneficiari/a del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Estudis homologats d’EGB o ESO
 • Valorable: nivell de català acreditat.
 • Altres: Es valorarà tenir un nivell de català acreditat. Es farà entrevista  personal. Es prioritzarà per les persones residents al municipi.

Lloc: Ajuntament de Sant Josep edifici principal. Oficines municipals de Sant Jordi. Oficines municipals de Cala de Bou.

Durada: 4 mesos.

Salari: 1.760,35 brut mes (inclou plus de residència i prorrata pagues extres)

Jornada: completa , 37,5 hores.

Data prevista incorporació :01/12/2020

Nivell d’estudis: Estudis homologats d’EGB o ESO

Condicions: Contracte d’obra i servei de 4 mesos. Jornada completa. Horari de 8h a  15:30h. Inscripcions fins al 15 /11/20 al següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/

Línia 2. DIRIGIDA A DESOCUPATS 30 ANYS O MÉS, ATURATS DE LLARGA DURADA: DIFUSSIÓ DE LES OFERTES fins al 15/11/2020 

1.Ocupació sol·licitada: 2 Personal de neteja

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia CONVOCATORIA REACTIVA 2020

Dades addicionals 

Funcions: 

 • Realitzar tasques extraordinàries de neteja i desinfecció del material mòbil i de les instal·lacions municipals associades, a causa de l’alerta sanitària generada  pel coronavirus SARSCoV-2 (COVID-19).

Requisits: 

 • Tenir mes de 30 anys.
 • Inscrits com a desocupats en el SOIB al menys dotze dels divuit mesos anteriors  a la data de 06/11/2020.
 • Estar inscrit en el SOIB com a persona desocupada amb la targeta de demandant  d’ocupació en situació d’alta.
 • Altres: Es prioritzarà per les persones residents al municipi.

Durada: 4 mesos.

Salari: 1.167,89 brut mes (inclou plus de residència i prorrata pagues extres)

Jornada: completa , 37,5 hores.

Data prevista incorporació :01/12/2020

Nivell d’estudis: sense estudis

Condicions: Contracte d’obra i servei de 4 mesos. Jornada completa. Horari de 13:30 21h. Inscripcions fins al 15 /11/20 al següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/

2.Ocupació sol·licitada: 2 ordenances

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia CONVOCATORIA REACTIVA 2020

Dades addicionals 

Funcions: 

 • Reforç a les dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Josep  desenvolupant tasques de consergeria: Vigilància, control, custodia i conservació d’equipaments. Presa de temperatura i control d’entrades i sortides d’usuaris. Obertura i tancament d’instal·lacions.

Requisits: 

 • Tenir mes de 30 anys.
 • Inscrits com a desocupats en el SOIB al menys dotze dels divuit mesos anteriors  a la data de 06/11/2020.
 • Estar inscrit en el SOIB com a persona desocupada amb la targeta de demandant  d’ocupació en situació d’alta.
 • Altres: Es prioritzarà per les persones residents al municipi.

Durada: 4 mesos.

Salari: 1.282,06 brut mes (inclou plus de residència i prorrata pagues extres)

Jornada: completa , 37,5 hores.

Data prevista incorporació :01/12/2020

Lloc: Ajuntament de Sant Josep edifici principal. Oficines municipals de Sant Jordi. Oficines municipals de Cala de Bou.

Nivell d’estudis: sense estudis

Condicions: Contracte d’obra i servei de 4 mesos. Jornada completa. Horari de 13:30 21h. Inscripcions fins al 15 /11/20 al següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/

Línia 3. DIRIGIDA A LA RESTA DE DESOCUPATS DE 30 ANYS O MÉS, QUE NO COMPLEIXIN LA CONDICIÓ D’ATURAT DE LLARGA DURADA: 

DIFUSSIÓ DE LES OFERTES fins al 15/11/2020 

1.Ocupació sol·licitada: 5 Personal de neteja

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia CONVOCATORIA REACTIVA 2020

Dades addicionals 

Funcions: 

 • Realitzar tasques extraordinàries de neteja i desinfecció del material mòbil i de les instal·lacions municipals associades, a causa de l’alerta sanitària generada  pel coronavirus SARSCoV-2 (COVID-19).

Requisits. 

 • Desocupats de 30 anys o més, que no compleixin la condició d’aturat de llarga  durada.
 • Inscrits un mínim de 3 mesos com a desocupats al SOIB a data del 05/11/2020 o  amb una durada d’inscripció inferior en el cas de persones provinents d’un  expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) finalitzat.
 • Altres: Es prioritzarà per les persones residents al municipi.

Durada: 4 mesos.

Salari: 1.167,89 brut mes (inclou plus de residència i prorrata pagues extres)

Jornada: completa , 37,5 hores.

Data prevista incorporació :01/12/2020

Nivell d’estudis: sense estudis

Condicions: Contracte d’obra i servei de 4 mesos. Jornada completa. Horari de 13:30 21h. Inscripcions fins al 15 /11/20 al següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/

2.Ocupació sol·licitada: 7 Operaris/es de serveis múltiples

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia CONVOCATORIA REACTIVA 2020

Dades addicionals 

Funcions: 

 • Manteniment d’edificis municipals i escoles del municipi realitzant tasques de reforç en pintura, petites obres, petites reparacions de fontaneria, neteja viària, petites obres de manteniment jardineria en parcs i jardins.
 • Donar suport a les activitats de promoció cultural i d’oci del municipi realitzant tasques de trasllat del material necessari, muntatge i desmuntatge d’escenaris,  carpes, carrosses, per a la seva instal·lació i/o utilització.
 • Recolzar les activitats operatives d’altres unitats o Àrees.

Requisits: 

 • Desocupats de 30 anys o més, que no compleixin la condició d’aturat de llarga  durada.
 • Inscrits un mínim de 3 mesos com a desocupats al SOIB a data del 05/11/2020 o  amb una durada d’inscripció inferior en el cas de persones provinents d’un  expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) finalitzat.
 • Altres: Es prioritzarà per les persones residents al municipi.

Durada: 4 mesos.

Salari: 1.760,35 brut mes (inclou plus de residència i prorrata pagues extres)

Lloc: a Diferents escoles i edificis municipals del municipi, es tindrà en compte la  proximitat al domicili sempre que sigui possible.

Jornada: completa , 37,5 hores.

Data prevista incorporació :01/12/2020

Nivell d’estudis: sense estudis

Condicions: Contracte d’obra i servei de 4 mesos. Jornada completa. Horari de 8h a  15:30h. Inscripcions fins al 15 /11/20 al següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/

3.Ocupació sol·licitada: 3 auxiliar administratiu/va

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia CONVOCATORIA REACTIVA 2020

Dades addicionals 

Funcions: 

 • Suport administratiu als diferents departaments de l’Ajuntament. Informació i  atenció al públic, presencial i telefònica. Gestió d’expedients. Escaneig i arxiu de  documentació. Preparació de correspondència. Fotocòpies i altres funcions  derivades del perfil de l’ocupació.

Requisits: 

 • Desocupats de 30 anys o més, que no compleixin la condició d’aturat de llarga  durada.
 • Inscrits un mínim de 3 mesos com a desocupats al SOIB a data del 05/11/2020 o  amb una durada d’inscripció inferior en el cas de persones provinents d’un  expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) finalitzat.
 • Estudis homologats d’EGB o ESO
 • Valorable: nivell de català acreditat.
 • Altres: Es valorarà tenir un nivell de català acreditat. Es farà entrevista personal.  Es prioritzarà per les persones residents al municipi.

Lloc: Ajuntament de Sant Josep edifici principal. Oficines municipals de Sant Jordi. Oficines municipals de Cala de Bou.

Durada: 4 mesos.

Salari: 1.760,35 brut mes (inclou plus de residència i prorrata pagues extres)

Jornada: completa , 37,5 hores.

Data prevista incorporació :01/12/2020

Nivell d’estudis: Estudis homologats d’EGB o ESO

Condicions: Contracte d’obra i servei de 4 mesos. Jornada completa. Horari de 8h a  15:30h. Inscripcions fins al 15 /11/20 al següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/ 

4.Ocupació sol·licitada: 3 ordenances

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia CONVOCATORIA REACTIVA 2020

Dades addicionals 

Funcions: 

 • Reforç a les dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Josep  desenvolupant tasques de consergeria: Vigilància, control, custodia i conservació d’equipaments. Presa de temperatura i control d’entrades i sortides d’usuaris. Obertura i tancament d’instal·lacions.

Requisits: 

 • Desocupats de 30 anys o més, que no compleixin la condició d’aturat de llarga  durada.
 • Inscrits un mínim de 3 mesos com a desocupats al SOIB a data del 05/11/2020 o  amb una durada d’inscripció inferior en el cas de persones provinents d’un  expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) finalitzat.
 • Altres: Es prioritzarà per les persones residents al municipi.

Durada: 4 mesos.

Salari: 1.282,06 brut mes (inclou plus de residència i prorrata pagues extres)

Jornada: completa , 37,5 hores.

Data prevista incorporació :01/12/2020

Lloc: Ajuntament de Sant Josep edifici principal. Oficines municipals de Sant Jordi. Oficines municipals de Cala de Bou.

Nivell d’estudis: sense estudis

Condicions: Contracte d’obra i servei de 4 mesos. Jornada completa. Horari de 13:30 21h. Inscripcions fins al 15 /11/20 al següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/


OFERTA TANCADA

Ocupació sol·licitada: Director/a de Programa Sant Josep T’informa

Lloc de Feina:  Sant Josep de Sa Talaia

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Data d’inici: oct-nov/2020

Durada: 13 mesos

Dades addicionals
Funcions: Direcció del projecte mixt de formació i ocupació “SANT JOSEP T’INFORMA” , que consistirà en:

 • Planificació, organització i gestió del projecte.
 • Seguiment i control del desenvolupament del projecte en coordinació amb el personal municipal gestor.
 • Direcció, coordinació i suport pedagògic de les activitats formatives que es duran a terme.
 • Coordinació de l’equip de personal docent i de l’alumnat del programa i en el desenvolupament de l’obra amb els responsables de les diferents àrees municipals.

Requisits:

 • Llicenciatura/Grau en Pedagogia, Psicologia o Psicopedagogia o equivalent.
 • Nivell de català B2 ( Es realitzarà prova de nivell)
 • Permís de conduir B i vehicle propi.

Grup Professional: A1

Condicions: Contracte d’obra i servei de 13 mesos. Jornada completa. Horari de 8 a 15:30h. Salari i inscripcions als baners de la pàgina web www.SOIB.es

 


OFERTA TANCADA

Ocupació sol·licitada: Director/a de Programa T’atenem Sant Josep III

Lloc de Feina: Sant Jordi de ses Salines (Sant Josep de Sa Talaia)

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Data d’inici: oct-nov/2020

Durada: 13 mesos

Dades addicionals
Funcions: Direcció del projecte mixt de formació i ocupació “T’ATENEM SANT JOSEP” , que consistirà en:

 • Planificació, organització i gestió del projecte.
 • Seguiment i control del desenvolupament del projecte en coordinació amb el personal municipal gestor.
 • Direcció, coordinació i suport pedagògic de les activitats formatives que es duran a terme.
 • Coordinació de l’equip de personal docent i de l’alumnat del programa i en el desenvolupament de l’obra amb els responsables de les diferents àrees municipals.
 • Impartició de les especialitat formativa següents: FCOO01 Inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació.

Requisits:

 • Llicenciatura/Grau en Pedagogia, Psicologia o Psicopedagogia o equivalent.
 • Nivell de català B2 ( Es realitzarà prova de nivell)
 • Permís de conduir B i vehicle propi.

Grup Professional: A1

Condicions: Contracte d’obra i servei de 13 mesos. Jornada completa. Horari de 8 a 15:30h. Salari i inscripcions als baners de la pàgina web www.SOIB.es


OFERTA TANCADA

Ocupació sol·licitada: Docent de Certificat de professionalitat del Programa Sant Josep T’informa

Lloc de Feina: Viver municipal en Sant Josep de Sa Talaia.

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Data d’inici: 27/10/2020

Durada: 13 mesos

Dades addicionals
Funcions: Docent del projecte mixt de formació i ocupació “SANT JOSEP T’INFORMA”, que consistirà en:

 • Impartir i avaluar els mòduls del Certificat de Professionalitat ADGG0408 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals.
 • Acompanyar, supervisar i organitzar la part de treball efectiu de l’alumnat-treballador realitzant els desplaçaments necessaris.

Requisits:

 • Tenir algunes de les següents titulacions:
  • Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres equivalents.
  • Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
  • Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Administració i Gestió
  • Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Gestió de la Informació i Comunicació de la família professional d’Administració i gestió.
 • Nivell de català B2 ( Es realitzarà prova de nivell)
 • S’han de complir els requisits exigits per a impartir el Certificat de Professionalitat ADGG0408.
 • Permís de conduir B i vehicle propi

Grup Professional: A2

Condicions: Contracte d’obra i servei de 13 mesos. Jornada parcial del 80% (34h/s). Horari a determinar, de matins. Salari i inscripcions als baners de la pàgina web www.SOIB.es


OFERTA TANCADA

Ocupació sol·licitada: Docent de Certificat de professionalitat del Programa T’atenem Sant Josep III

Lloc de Feina: Sant Jordi de ses Salines , al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Data d’inici: 29/10/2020

Durada: 13 mesos

Dades addicionals
Funcions: Docent del projecte mixt de formació i ocupació “T’atenem SANT JOSEP III” , que consistirà en:

 • Impartir i avaluar els mòduls del Certificat de Professionalitat ADGG0408 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals.
 • Acompanyar, supervisar i organitzar la part de treball efectiu de l’alumnat-treballador realitzant els desplaçaments necessaris.

Requisits:

 • Tenir algunes de les següents titulacions:
  • Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres equivalents.
  • Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
  • Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Administració i Gestió
  • Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Gestió de la Informació i Comunicació de la família professional d’Administració i gestió.
 • Nivell de català B2 ( Es realitzarà prova de nivell)
 • S’han de complir els requisits exigits per a impartir el Certificat de Professionalitat ADGG0408.
 • Permís de conduir B i vehicle propi

Grup Professional: A2

Condicions: Contracte d’obra i servei de 13 mesos. Jornada parcial del 80% (34h/s). Horari a determinar, de matins. Salari i inscripcions als baners de la pàgina web www.SOIB.es


OFERTA TANCADA

Ocupació sol·licitada: Docent d’anglès del Programa Sant Josep T’informa

Lloc de Feina: Viver municipal en Sant Josep de Sa Talaia.

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Data d’inici: 27/10/2020

Durada: 13 mesos

Dades addicionals
Funcions: Docent del projecte mixt de formació i ocupació “SANT JOSEP T’INFORMA”, que consistirà en:

 • Impartir i avaluar les especialitats formatives SSCE01 ANGLÈS A1 i SSCE02 ANGLÈS A2.

Requisits:

 • Tenir algunes de les següents titulacions:
  • Llicenciat en Filologia, o Traducció i Interpretació de la llengua anglesa o títol oficial d’Educació Superior de Grau equivalent.
  • Qualsevol altre títol oficial en el marc de l’Educació Superior amb la següent formació complementària: Certificat o diploma d’acreditació oficial de la competència lingüística en anglès de nivell C1 o C2 (MCERL). Titulació oficial d’Educació Superior cursada en llengua anglesa, en el seu cas, amb la corresponent homologació.
 • Nivell de català B2 ( Es realitzarà prova de nivell)
 • S’han de complir els requisits exigits per a impartir les especialitats formatives SSCE01 Anglès A1 i SSCE02 Anglès A2.

Grup Professional: A2

Condicions: Contracte d’obra i servei de 13 mesos. Jornada parcial del 20% (8h/s). Horari a determinar, de matins. Salari i inscripcions als baners de la pàgina web www.SOIB.es


OFERTA TANCADA

Ocupació sol·licitada: Docent d’anglès del Programa T’atenem Sant Josep III

Lloc de Feina: Sant Jordi de ses Salines , al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Data d’inici: 29/10/2020

Durada: 13 mesos

Dades addicionals
Funcions: Docent d’anglès del projecte mixt de formació i ocupació “T’atenem SANT JOSEP III” , que consistirà en:

 • Impartir i avaluar les especialitats formatives SSCE01 ANGLÈS A1 i SSCE02 ANGLÈS A2.

Requisits:

 • Tenir algunes de les següents titulacions:
  • Llicenciat en Filologia, o Traducció i Interpretació de la llengua anglesa o títol oficial d’Educació Superior de Grau equivalent.
  • Qualsevol altre títol oficial en el marc de l’Educació Superior amb la següent formació complementària: Certificat o diploma d’acreditació oficial de la competència lingüística en anglès de nivell C1 o C2 (MCERL). Titulació oficial d’Educació Superior cursada en llengua anglesa, en el seu cas, amb la corresponent homologació.
 • Nivell de català B2 ( Es realitzarà prova de nivell)
 • S’han de complir els requisits exigits per a impartir les especialitats formatives SSCE01 Anglès A1 i SSCE02 Anglès A2.

Grup Professional: A2

Condicions: Contracte d’obra i servei de 13 mesos. Jornada parcial del 20% (8h/s). Horari a determinar, de matins. Salari i inscripcions als baners de la pàgina web www.SOIB.es


OFERTA TANCADA

Ocupació sol·licitada:  10 ALUMNAT-TREBALLADOR del Programa  Sant Josep T’informa

Lloc de Feina:  Sant Josep de Sa Talaia.

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Data d’inici: 11/11/2020

Durada: 12 mesos

Dades addicionals

Funcions: ALUMNAT-TREBALLADOR del Programa que consistirà en:

 • Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.
 • Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l’organització.
 • Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.
 • Realitzar activitats informatives i de difusió, participar en campanyes i donar suport a la gestió administrativa pròpia d’aquestes activitats dins les àrees descrites al projecte.

Requisits:

 • Tenir més de 30 anys.
 • Estar inscrit en el SOIB com a persona desocupada amb la targeta de demandant d’ocupació en situació d’alta.
 • Complir amb els criteris d’accés exigits al certificat de professionalitat que s’imparteix i/o a les especialitats formatives
  • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim de segon curs d’ESO o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
 • Complir amb els requisits establerts a la normativa reguladora del contracte de formació i aprenentatge.
 • Participar en la formació contemplada dins el programa de formació i ocupació.

Altres dades: Preferiblement resident al municipi de Sant Josep de sa Talaia amb possibilitat de desplaçaments dins el municipi.

Condicions: Contracte de formació i aprenentatge de 12 mesos. Jornada completa. Horari de 8h a 15:30h. Salari i inscripcions als baners de la pàgina web www.SOIB.es


OFERTA TANCADA

Ocupació sol·licitada: 10 ALUMNAT-TREBALLADOR del Programa T’atenem Sant Josep III

Lloc de Feina: Sant Jordi de ses Salines , al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.

Empresa: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Data d’inici: 13/11/2020

Durada: 12 mesos

Dades addicionals

Funcions: ALUMNAT-TREBALLADOR del Programa que consistirà en:

 • Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.
 • Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l’organització.
 • Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.
 • Realitzar activitats informatives i de difusió, participar en campanyes i donar suport a la gestió administrativa pròpia d’aquestes activitats dins les àrees descrites al projecte.

Requisits:

 • Tenir menys de 30 anys.
 • Estar inscrit en el SOIB com a persona desocupada amb la targeta de demandant d’ocupació en situació d’alta.
 • Ser beneficiari/a del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Complir amb els criteris d’accés exigits al certificat de professionalitat que s’imparteix i/o a les especialitats formatives
  • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim de segon curs d’ESO o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
 • Complir amb els requisits establerts a la normativa reguladora del contracte de formació i aprenentatge.
 • Participar en la formació contemplada dins el programa de formació i ocupació.

Altres dades: Preferiblement resident al municipi de Sant Josep de sa Talaia amb possibilitat de desplaçaments dins el municipi.

Condicions: Contracte de formació i aprenentatge de 12 mesos. Jornada completa. Horari de 8h a 15:30h. Salari i inscripcions als baners de la pàgina web www.SOIB.esOcupació sol·licitada:
Tècnic/a electromecànic/a (Ref. 2126)

Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia

Dades de l’oferta número: 042020002126

Data d’inici: 17/09/2020

Data de fi: 07/10/2020

Dades addicionals
Funcions: Maneig, instal·lació, reparació i manteniment de quadres elèctrics necessaris per a la instal·lació d’equips de calefacció, refrigeració i climatització, equips de bombament en instal·lacions de reg i piscines, plantes d’osmosis.

Requisits: Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Superior en Electromecànica. Experiència demostrable en el lloc. Permís de conduir B.

Nivell Professional buscat: Oficials de primera

Condicions: Contracte de 12 mesos prorrogable. Jornada completa. Horari a convenir. Salari segons Conveni Col·lectiu d’Indústries i Serveis del Metall

Les persones interessades, inscrites com a demandants d’ocupació i que compleixin TOTS els requisits, poden enviar per e-mail el seu CURRÍCULUM en format pdf, a l’adreça: of.santoni@soib.caib.es, Indicant: DNI/NIE, denominació del lloc, número de referència de l’oferta (Ref.2126), nom, cognoms i demanda d’ocupació (DARDE)

11/08/2020 – Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència de les Illes Balears

Núm. oferta: 04 2020 001819

Ocupació sol·licitada: Tècnic/a superior en prevenció de risc laborals

Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia

Funcions: Realitzar avaluacions de riscos reservades al nivell superior. Proposar mesures per al control i reducció dels riscos a la vista dels resultats de l’avaluació. Realitzar activitats d’informació i formació de treballadors, a tots els nivells, i en les matèries pròpies de l’àrea de la seva especialització. Vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball que tingui assignades. Participar en la planificació de l’activitat preventiva a desenvolupar en les situacions en les quals el control o reducció dels riscos suposin la realització d’activitats diferents, que impliquin la intervenció de distints especialistes. Assistir, col•laborar i/o dirigir les actuacions a desenvolupar en casos d’emergència i primers auxilis. Col•laborar amb els serveis de prevenció aliens, i altres professionals i/departaments en matèria preventiva. Assistir a les comissions de selecció de persona, si escau. En general, dur a terme totes les activitats referents a la seva titulació que, malgrat que no s’hagin especificat abans, li encomani el seu superior jeràrquic, sempre que estiguin incloses en l’exercici de la seva tasca professional.

Inscripcions: https://bit.ly/2TgDczb

07/08/2020 – Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència de les Illes Balears

Núm. oferta: 04 2020 001819

Ocupació sol·licitada: Tècnic/a Integrador/a Social

Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia

Funcions: Programar i proposar activitats d’integració social per a les persones usuàries, aplicant els recursos i estratègies metodològiques més adequades. Dirigir la implementació de les actuacions d’integració social coordinant les actuacions necessàries per dur-les a terme amb l’equip interdisciplinar i supervisar la realització de les activitats amb criteris de qualitat. Dissenyar activitats d’atenció a les necessitats físiques i psicosocials en funció de les característiques de les persones usuàries i del context, controlant i avaluant el desenvolupament de les mateixes. Implementar activitats de suport psicosocial, d’entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social, d’inserció laboral i ocupacional, mostrant una actitud respectuosa amb l’intimitat de les persones, avaluant el desenvolupament dels mateixos i l’ajustament al itinerari prefixat. Organitzar activitats de suport en la gestió domèstica en funció de les característiques d’unitat de convivència, controlant i avaluant el desenvolupament de les mateixes, si escau. Dins la seva àrea de competència professional, planificar el Pla individual d’Atenció i col•laborar amb la seva revisió conjuntament amb l’equip interdisciplinari. Realitzar totes les actuacions administratives i registres necessaris pel seguiment i avaluació de les activitats de la vida diària de les persones usuàries. Tutoritzar les persones usuàries. Acompanyar i guiar a les persones usuàries en les seves activitats de vida diària i activitats de vida independent. Vetllar pel compliment dels drets i els deures dels residents conjuntament amb la resta de personal. Mantenir relacions fluides amb les persones usuàries i les seves famílies així com amb l’equip interdisciplinari col•laborant en la resolució de conflictes. 0Comunicar al seu superior les incidències o les anomalies observades en el desenvolupament de les seves funcions.

Inscripcions: https://bit.ly/2TgDczb

17/07/2020 – Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència de les Illes Balears

Núm. oferta: 04 2020 001637

Ocupació sol·licitada: Auxiliar Tècnic/a Sociosanitari/a

Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia

Funcions: Realitzar i supervisar la higiene i les necessitats bàsiques de les persones usuàries.Organitzar i emplenar la documentació bàsica establerta de cada una de les personesusuàries, i anotar-hi les incidències.Efectuar els canvis posturals prescrits sota la supervisió i amb la col·laboració, si escau, del personal d’infermeria, i fer els llits de les persones usuàries enllitades. Col·laborar en el control d’infeccions, i aplicar les mesures correctes per eliminar excrecions i per a la recollida i el transport de mostres.Col·laborar en l’administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica, amb exclusió de la via parenteral, per indicació del personal d’infermeria. Així mateix, aplicar ènemes de neteja, excepte en els casos greus.Realitzar les cures post mortem seguint els protocols establerts.Rebre els carros del menjar, distribuir-los, servir el menjar i administrar correctament els aliments a les persones usuàries.Preparar les persones usuàries per als trasllats, i dur a terme les actuacionsd’acompanyament, vigilància i suport. Ajudar les persones usuàries a fer les activitats i els exercicis de manteniment i entrenament psicològic, de rehabilitació i ocupacional, d’acord amb les orientacions dels professionals competents. Participar amb l’equip multidisciplinari i interdisciplinari en la planificació i l’organització de les activitats rehabilitadores, ocupacionals i de lleure.Reposar i gestionar el material dels carros de la seva unitat: col·locació i conservació. Aprovisionar i reposar el material sanitari i d’higiene personal de les diferents plantes i dependències: col·locar i traslladar, en absència de zeladors. Netejar els carretons de cures de planta.Col·laborar i complir els requisits perquè els alumnes en pràctiques puguin dur a terme les pràctiques formatives, si escau.Assistir a les comissions de selecció de personal.En general, dur a terme totes les activitats referents a la seva titulació.

Inscripcions: https://bit.ly/38URfjN

14/07/2020 – Empresa: We Love Media

Ocupació sol·licitada: Tècnic/a PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor) a l’illa d’Eivissa.

Descripció de l’oferta: Realitzar labors tècniques inherents a la prestació al Servei d’Atenció al foment, suport i assessorament a l’emprenedor i pimes. Es requereix un/a professional amb experiència en consultoria de projectes a emprenedors i coneixement de l’ecosistema de l’emprenedor.

Característiques del personal: S’ha d’acreditar el títol universitari en l’àmbit de les ciències econòmiques.

Requeriments: Estar donat d’alta com Autònom

Disponibilitat: 50 hores mensuals

Inscripcions: info@welovemedia.es

 

11/07/2020 – Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència de les Illes Balears

Núm. oferta: 04 2020 001637

Ocupació sol·licitada: Metge/metgessa

Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia

Funcions: Realitzar els exàmens mèdics i els diagnòstics, i prescriure els tractaments més adequats en cada cas, per dur a terme les teràpies preventives i assistencials i els programes de mobilització i rehabilitació de les persones usuàries del centre residencial. Elaborar els informes mèdics que li siguin requerits i mantenir actualitzades les dades del document de control assistencial de cada persona usuària. Participar amb l’equip tècnic en l’elaboració del PIA (pla individual d’atenció interdisciplinària) del centre residencial. Informar els familiars sobre l’estat de salut de les persones usuàries. Programar i supervisar els menús i les dietes alimentàries de cada persona usuària i registrar-los en el seu expedient sanitari. Supervisar el treball del personal sanitari i l’estat sanitari del centre residencial. Certificar les defuncions de les persones usuàries que es produeixin al centre residencial. Custodiar i actualitzar les històries clíniques i els altres documents relatius a la salut de les persones usuàries conjuntament amb l’equip d’infermeria. Tramitar la facturació de receptes manejant aplicacions informàtiques. Planificar, controlar, mantenir reunions periòdiques i fer el seguiment i l’avaluació dels alumnes en pràctiques, si escau. Assistir a les comissions de selecció de personal. Col•laborar en l’elaboració d’informes, estadístiques i memòries del centre. En general, dur a terme totes les activitats referents a la seva titulació que, malgrat que no s’hagin especificat abans, li encomani el seu superior jeràrquic, sempre que estiguin incloses en l’exercici de la seva tasca professional..

Inscripcions: https://bit.ly/38URfjN

05/06/2020 – EMPRESA: Consell Insular d’Eivissa

Núm. oferta: 04 2020 001388

Ocupació sol·licitada: Operari/a de serveis múltiples

Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia

Funcions: Executar treballs necessaris pel correcte funcionament del Campament de Cala Jondal: Gestió i realització de les compres i control de la facturació del Campament, coordinant- se amb la cuinera en cap i amb l’operari de manteniment a fi de proveí de matèries primes i de material tècnic necessari per el correcte funcionament de la instal·lació. Gestió i realització de les operacions i funcions exigides pel llibre blau: control de temperatures de les unitats de fred, control dels proveïdors, gestió de residus, control de mesures sanitàries, control de plagues, supervisió dels controls de legionel·losis, control de neteja, etc. Col·laboració puntual en el muntatge i manteniment de les tendes de campanya i de la resta d’elements de la zona d’acampada. Col·laboració puntual en la retirada d’escombraries. Recepció i acomodament dels grups d’usuaris. Funcions de vigilància. Altres funcions puntuals exigides per les necessitats de la producció.

Inscripcions: https://bit.ly/3eYpNU8

01/06/2020 – Empresa: Ajuntament de Sant Josep

Ocupació sol·licitada: Bases que han de regir la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball per cobrir amb caràcter temporal la contractació de directors de temps lliure per a les escoles d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Objecte: És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball per cobrir amb caràcter temporal la contractació de DIRECTORS DE TEMPS LLIURE per a les escoles d’estiu i altres activitats de temps lliure que organitzi l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjançant el procediment de concurs

Bases de la convocatòria per directors

01/06/2020 – EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JOSEP

Ocupació sol·licitada: Bases que han de regir la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball per cobrir amb caràcter laboral temporal la contractació de monitors de temps lliure per a les escoles d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Objecte: És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de caràcter laboral per cobrir, amb caràcter temporal, la contractació de MONITORS DE TEMPS LLIURE per a les escoles d’estiu i altres activitats de temps lliure que organitzi l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjançant el procediment de concurs.

Bases de la convocatòria per monitors

 

27/05/2020 – EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JOSEP

Ocupació sol·licitada: Tècnic/a Integrador/a Social

Nombre de llocs oferts: 1

Categoria professional: A3

Titulació acadèmica requerida: Tècnic / a superior corresponent a cicles formatius de grau superior (branca serveis socioculturals ia la comunitat i especialitat: integració social.

Funcions i tasques del lloc de feina:
– Orientació Laboral i acompanyament a persones en situació d’atur i / o en risc d’exclusió social.
– Accions formatives de reforç de competències.
– Coordinació amb agents externs.
– Col·laboració en l’elaboració de projectes o memòries justificatives.

Localitat del lloc de feina: Sant Josep de sa Talaia

Tipus de contracte: Temporal

Tipus de jornada: Completa

Salari: a determinar.

Data final de sol·licituds: 02/06/2020.

Persones interessades en l’oferta: https://bit.ly/2X7ZuVD

 

OFERTES DE FEINA 2019

 

19/12/2019 – EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JOSEP

OFERTA D’OCUPACIÓ AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL AODL 06/19 1P18

Ocupació sol·licitada: AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Nombre de llocs oferts: 1

Categoria professional: A2

Titulació acadèmica requerida: Titulacions universitaries de la brança de Ciencies Socials i Jurídiques.

Funcions i tasques del lloc de feina:
– Detectar les convocatòries de subvencions del SOIB en matèria de Polítiques Actives d’Ocupació.
– Redacció dels projectes i presentació de la documentació requerida.
– Gestió dels projectes per al seu correcte funcionament (contractacions, incidències,…)
– Redactar ofertes de feina i gestionar-les amb l’oficina d’ocupació participant en el procés selectiu.
– Elaboració de memòries econòmiques per a la seva finalització, i resposta a requeriments.
– Accions de difusió.

Localitat del lloc de feina: Sant Josep de sa Talaia (Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia)

Municipi: Sant Josep de sa Talaia

Tipus de contracte: Temporal (per substitució d’una excedència)

Durada del contracte: Del 28 de gener de 2020 (previsió) al 19 de juliol de 2020.

Tipus de jornada: Completa

Salari brut mensual: 2.410,49 € (Inclou salari, prorrata paques extres i complements salarials)

Altres requisits: Carnet de conduir i vehicle propi Nivell B2 de català o realització de prova de nivell Informàtica a nivell usuari avançat. Coneixement mínim de les convocatòries relacionades amb Polítiques Actives d’Ocupació. Experiència en gestió i coordinació d’equips de treball. Gestió pressupostària.

Procés selectiu: Es realitzarà procés selectiu entre el SOIB i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Persones interessades en l’oferta: https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

 

05/11/2019 – EMPRESA: Náutica Castavi, S.L.

Nombre de llocs ofertats: 1

Funcions i tasques del lloc de feina: Mecànica nàutica, per a reparació i manteniment d’embarcacions amb motors foraborda, intraborda i motos d’aigua.

Tipus de contracte: S’ofereix contracte indefinit

Inici del contracte: Per a principis d’any.

Requisits: Coneixements de mecànica en general i de manteniment d’embarcacions.

Municipi: Sant Josep de la Talaia

Lloc: C/ Rio Miño, local 2 –   Sant Jordi de Ses Salines

Com accedir a l’oferta: enviar un CV a silviallabres@estudi6.com o telefonar al 971498181  


05/11/2019 – EMPRESA: ESTUDI6

Nombre de llocs ofertats: 1

Funcions i tasques del lloc de feina:

 • Realitzar les tasques pròpies de neteja de tots els espais, mobiliari i utensilis de la biblioteca.
 • Comunicar a la persona responsable, les incidències o anomalies observades en el desenvolupament de la tasca.

Horari i dies: 3 dies a la setmana 1 hora (hores setmanals separades en tres dies). L’horari i els dies es pot adaptar a les necessitats de la persona interessada.

Requisits: Coneixements en el lloc de feina. No és necessari experiència en el sector.

Tipus de contracte: per obra i servei.

Municipi: Sant Josep de la Talaia

Lloc: Biblioteca de Cala de bou. Carrer des Caló (Cala de Bou)

Salari: a determinar.

Com accedir a l’oferta: enviar un CV a silviallabres@estudi6.com o telefonar al 971498181 (demanar per Silvia Llabrés).


07/10/2019 – EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JOSEP

Ocupació sol·licitada: Operari de serveis múltiples

Nombre de llocs ofertats: 1

Funcions i tasques del lloc de feina:
Manteniment d’edificis municipals realitzant tasques de reforç en pintura, petites obres, jardineria, petites reparacions de fontaneria… Manteniment d’espais públics de competència municipal com neteja viària, petites obres de manteniment i jardineria en parcs i jardins. Donar suport a les activitats de promoció cultural i d’oci del municipi realitzant tasques de trasllat del material necessari, muntatge i desmuntatge d’escenaris, carpes, carrosses, per a la seva instal·lació i/o utilització Recolzar les activitats operatives d’altres unitats o Àrees.

Localitat del lloc de feina: Sant Josep de sa Talaia (Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia)

Municipi: Sant Josep de sa Talaia

Tipus de contracte: Temporal

Durada del contracte: 6 mesos

Inici del contracte: 01/11/2019

Requisits: Imprescindible la inscripció com demandant de feina al SOIB per poder accedir

Inscripcions: https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PROGVIS


19/09/2019 – EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JOSEP

OFERTA D’OCUPACIÓ AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL AODL 06/19 1P18

Ocupació sol·licitada: AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Nombre de llocs oferts: 1

Categoria professional: A2

Titulació acadèmica requerida: Diplomatura/Grau en Relacions Laborals, Llicenciatura/Grau en Pedagogia.

Funcions i tasques del lloc de feina:
– Detectar les convocatòries de subvencions del SOIB en matèria de Polítiques Actives d’Ocupació.
– Redacció dels projectes i presentació de la documentació requerida.
– Gestió dels projectes per al seu correcte funcionament (contractacions, incidències,…)
– Redactar ofertes de feina i gestionar-les amb l’oficina d’ocupació participant en el procés selectiu.
– Elaboració de memòries econòmiques per a la seva finalització, i resposta a requeriments.
– Accions de difusió.

Localitat del lloc de feina: Sant Josep de sa Talaia (Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia)

Municipi: Sant Josep de sa Talaia

Tipus de contracte: Temporal (per substitució d’una excedència)

Durada del contracte: Del 10 d’octubre de 2019 (previsió) al 19 de juliol de 2020.

Tipus de jornada: Completa

Salari brut mensual: 2.410,49 € (Inclou salari, prorrata paques extres i complements salarials)

Altres requisits: Carnet de conduir i vehicle propi Nivell B2 de català o realització de prova de nivell Informàtica a nivell usuari avançat. Coneixement mínim de les convocatòries relacionades amb Polítiques Actives d’Ocupació. Experiència en gestió i coordinació d’equips de treball. Gestió pressupostària.

Procés selectiu: Es realitzarà procés selectiu entre el SOIB i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Persones interessades en l’oferta: https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06


10/09/2019 – EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JOSEP

OFERTA D’OCUPACIÓ PROGRAMA FORMACIÓ DUAL SECTORS ESTRATÈGICS FDS 08/18

Ocupació sol·licitada:
COORDINADOR/A PROGRAMA FORMACIO DUAL

Nombre de llocs oferts: 1

Categoria professional: A1

Titulació acadèmica requerida:
Llicenciatura en Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia o equivalent.

Funcions i tasques del lloc de feina:
COORDINAR PROGRAMA FORMACIO DUAL SECTORS ESTRATÈGICS (projecte que implica formació en un certificat de professionalitat del sector nàutic i un contracte de treball):
– Facilitar la coordinació i coherència entre l’activitat formativa i l’activitat laboral que formen part del programa.
– Ser l’interlocutor entre el SOIB, el Centre de Formació i les diferents empreses que formen part del projecte.
– Col·laborar amb el tutor d’empresa en l’acollida, seguiment i avaluació de l’alumnat en l’activitat laboral del programa.
– Col·laborar, tant amb el centre de formació com amb les empreses, en les diferents tasques administratives necessàries pel desenvolupament del programa (formalització dels contractes, documentació requerida pel SOIB o altres organismes…)
– Planificació, organització i gestió del projecte.
– Seguiment i control del desenvolupament del projecte en coordinació amb el personal municipal gestor.
– Direcció, coordinació i suport pedagògic de les activitats formatives que es duran a terme.
– Gestió pressupostària i econòmica del programa (incloent justificació econòmica).
– Impartició de l’especialitat formativa FCOO02 Sensibilització en igualtat d’oportunitats).

Localitat del lloc de feina:
Sant Jordi de ses Salines (Oficines Municipals de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia)

Municipi:
Sant Josep de sa Talaia

Tipus de contracte:
Temporal

Durada del contracte:
De l’1 d’octubre de 2019 al 27 de gener de 2020.

Tipus de jornada:
Parcial: 80% (30 hores setmanals)

Salari brut mensual:
1.819,94€ (Inclou salari, prorrata paques extres i plus residencia)

Altres requisits:
Carnet de conduir i vehicle propi
Nivell C1 de català o realització de prova de nivell
Informàtica a nivell usuari avançat
Formació i/o experiència en coordinació de programes formatius.
Formació en igualtat d’oportunitats (150 hores)

Procés selectiu:
Es realitzarà procés selectiu entre el SOIB i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Formulari d’inscripció


14/05/2019 – EMPRESA: BAR CAN XICU 

DESCRIPCIÓ:  Es requereix cambrer/cambrera.

REQUISITS: Experiència demostrable. Horari de 18.00 h fins a tancar

 SALARI:  A determinar. 

LLOC DE FEINA: Sant Josep de sa Talaia.

Persones interessades en l’oferta enviar candidatura a:  xicumestre@msn.com

14/05/2019 – EMPRESA: BAR RESTAURANT SA TORRETA 

DESCRIPCIÓ:  Es requereix cambrer/cambrera.

REQUISITS: Experiència demostrable. Horari de 12.00 h a 18.00 h.

 SALARI:  A determinar. 

LLOC DE FEINA: Sant Josep de sa Talaia.

Persones interessades en l’oferta enviar candidatura a:  xicumestre@msn.com

17/04/2019 – EMPRESA: INSOTEL HOTEL GROUP 

Aquesta reconeguda cadena hotelera a Balears en ple procés de creixement ofereixen els segïuents LLOCS DE FEINA DISPONIBLES HOTEL TARIDA BEACH  – Si vols formar part del seu equip inscriu-te a l’oferta que més s’adapti al teu perfil a la pàgina web  talent.insotel.com 


26/03/2019 – EMPRESA: ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A

DESCRIPCIÓ: ACOMPANYANTS TRANSPORT ESCOLAR. FUNCIONS: Passar llista i tenir cura dels infants durant el trajecte amb l’autobús. REQUISITS: Ser major d’edat. EXPERIÈNCIA: No es requereix encara que es valorarà l’experiència amb infants i adolescents. TIPUS DE CONTRACTE: 2 hores al dia  fins a finals de juny. 

LLOC DE FEINA: Cala de Bou

Persones interessades en l’oferta enviar candidatura a: mantonia.nicolau@adecco.com@mgs.es


mantonia.nicolau@adecco.com

15/03/2019 – EMPRESA: MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A

DESCRIPCIÓ: Precisen 2 AGENTS PROFESSIONAL D’ASSEGURANCES que busquin persones que vulguin desenvolupar un Pla de Carrera Professional creant el seu propi negoci dins del món assegurador de la mà d’una empresa sòlida, solvent i amb més de 400 punts de venda a tota Espanya. FUNCIONS: Comercialització i venda d’amplia gama de productes asseguradors, assessorament professional en matèria financera, ciberseguretat, atenció al client, etc. MGS dissenya un pla adaptat al desenvolupament professional de cada mediador facilitant formació, eines de màrqueting i un suport proper i continu. REQUISITS: Caràcter emprenedor. Iniciativa i dots comercials. Recomanable bon ús de les xarxes socials. Graduat en Educació Secundària. Es valorarà titulació universitària. EXPERIÈNCIA: No necessaria. Es valorarà experiencia en ventas. CONEIXEMENTS: Graduat en Educació Secundària. Es valorarà titulació universitària. TIPUS DE CONTRACTE: Mercantil – Indefinit a jornada completa. 

LLOC DE FEINA: C/ Agapito Llobet nº 21, Eivissa

Persones interessades en l’oferta enviar candidatura a: tonirierabonet@mgs.es


25/01/2019 – EMPRESA: DIPESAGROUP

DESCRIPCIÓ: Precisam persona amb actitud proactiva, resolutiva, amb capacitat de treball en equip, coneixement de l’illa, domini d’anglès i d’entorns Windows i *Office per al nostre departament de tràfic. Durada del contracte: 7 mesos (de finals de març a mitjan octubre). Lloc de treball: Oficines en Ctra. Aeroport i oficina en la terminal de l’aeroport. Contracte renovable per a temporades esdevenidores. CONTACTE: Envia el teu currículum a jcosta@dipesa.biz

SI TENS UNA EMPRESA I VOL SPUBLICAR UNA OFERTA DE FEINA AL NOSTRE MUNICIPI, FES CLIC AL SEGÜENT ENLLAÇ: 

FORMULARI PER PUBLICAR UNA OFERTA DE FEINA